Početna

Baze podataka

U skladu sa zakonskim odredbama Agencija vodi Bazu dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša.
 
Baza sadrži dokumente održivog razvitka i zaštite okoliša – strategije, planove, programe i izvješća, kao i ostale dokumente održivog razvitka i zaštite okoliša, što u širem smislu podrazumijeva dokumente koji se donose, odnosno koji su doneseni prema potrebnim propisima u pojedinim sektorima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja. Radi sveobuhvatnosti i preglednosti dokumenata koji se odnose na zaštitu okoliša, u bazu su uvršteni i oni dokumenti koji su izrađeni temeljem prepoznate potrebe, a u sklopu djelatnosti nadležnog upravnog tijela županije, Grada Zagreba, velikog grada i općine. U bazi se također nalaze i podaci o samom dokumentu kao i o izrađivaču dokumenta.   

baza dokumenata                                                                                                                                                                                                     
Izvrsnost u području zaštite okoliša postaje snažna poslovna prednost, koja može doprinijeti povećanju udjela organizacije na tržištu. U vezi s tim, na raspolaganju su različiti instrumenti politike zaštite okoliša, kao što su sustavi upravljanja okolišem i znakovi zaštite okoliša te inicijative. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je dobrovoljni sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja Europske unije.

U Republici Hrvatskoj nadležno tijelo za EMAS je Agencija za zaštitu okoliša. Kako bi javnosti i zainteresiranim organizacijama osigurala sve potrebne informacije o uvođenju sustava EMAS u svoje poslovanje, Agencija je izradila Portal EMAS. U sklopu Portala je i Registar EMAS. Agencija surađuje s Europskom komisijom i drugim državama članicama na vođenju i unapređenju ovog sustava.

poral emas logo
 
Na mrežnoj stranici Agencije javnosti je dostupna Baza laboratorija. Ona pruža informacije o institucijama koje obavljaju laboratorijske analize za uzorke tla, vode, zraka i otpada. Ti su podaci potrebni za praćenje stanja u području tematskih područja tlo, vode, zrak i otpad. U bazi su dostupni i podaci o adresi laboratorija te njihovi certifikati i ovlaštenja, kao i popis onih koji se bave terenskim radom.
 
Kao komponenta Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) u izradi je Portal pokazatelja okoliša (PPO). Planirano je da ovaj Portal stručnoj i široj javnosti osigura stalnu dostupnost i razmjenu pokazatelja te podataka i informacija temeljem kojih su pokazatelji izrađeni. Po dovršetku, koji se planira krajem 2016. godine, Portal će prikazivati  54 pokazatelja iz 17 različitih tematskih područja, sukladno dobroj praksi drugih institucija (EEA, UN).