Početna

Informacijski sustavi

Informacijski sustavi

Informacijski sustavi

Broj sustava: 73
IDImeNadležna institucijaURL
P11/23Registar o uporabljenim i prikupljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih plinova - Interni sustavMZOZTprikaz
P11/28Registar ovlaštenih osoba (servisera) za TOOS i F plinove – REG 2MZOZTprikaz
P11/30Hlapivi organski spojeviMZOZTprikaz
P11/31KT ‒ Očevidnici o kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovimaMZOZTprikaz
P11/32Portal prostorne raspodjele emisijaMZOZTprikaz
P11/33Informativno izvješće o inventaru emisija onečišćujućih tvari u zraku na području Republike Hrvatske 2022. (za razdoblje 1990. – 2020.)MZOZTprikaz
P12/23Kakvoća voda za kupanje na rijekama i jezerima u Republici HrvatskojHrvatske vodeprikaz
P13/01Podaci i pokazatelji stanja morskog okoliša, marikulture i ribarstvaMZOZTprikaz
P13/02Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikulturaMZOZTprikaz
P13/03Godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje u Republici HrvatskojMZOZTprikaz
P13/07Kakvoća mora za kupanje u Republici HrvatskojMZOZTprikaz
P14/03Oštećenost šumskih ekosustava RH s opisom biljnih zajednica od 1997. do 2004. godineMZOZTprikaz
P14/04Karta staništa RH 2004MZOZTprikaz
P14/05Upisnik zaštićenih područjaMZOZTprikaz
P14/07Ekološka mreža Natura 2000MZOZTprikaz

Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije zaduženo je za uspostavu, vođenje i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) i Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP).


Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) Informacijski sustav zaštite prirode je informacijski sustav koji objedinjava stručne i znanstvene podatke o bioraznolikosti i zaštiti prirode, a osobito podatke o divljim vrstama, stranim invazivnim vrstama, stanišnim tipovima i ekološkim sustavima, zaštićenim i ekološki značajnim područjima, područjima ekološke mreže, georaznolikosti, speleološkim objektima te druge relevantne stručne i znanstvene podatke.

 

Sukladno Uredbi o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) Informacijski sustav zaštite okoliša strukturiran je u četiri temeljne skupine koje uključuju: sastavnice okoliša, pritiske na okoliš, utjecaj na zdravlje ljudi i sigurnost te odgovore društva. Ove se skupine razvrstavaju na tematska područja i potpodručja za koja se uspostavlja informacijski sustav kao dio cjelovitoga Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske.