Početna

Ekološka mreža Natura 2000

Ekološka mreža Natura 2000
Godina izrade
2015
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java/GIS/PostgreSQL/Drupal
Detaljnije informacije
Dostupnost
Podaci su dostupni svim korisnicima, kroz prostorni preglednik na mrežnim stranicama Bioportala (www.bioportal.hr/gis) i putem WMS i WFS web servisa.
Sadržaj

Prostorna baza koja sadrži podatke o područjima Ekološke mreže Natura 2000 u RH. Državni zavod za zaštitu prirode pripremio je prijedlog ekološke mreže NATURA 2000 za Hrvatsku temeljem obrade prikupljenih podataka o rasprostranjenosti NATURA 2000 vrsta i stanišnih tipova u Hrvatskoj te ga nadopunio u 2015. godini temeljem zaključaka Biogeografskog seminara u RH. Ekološka mreža Natura 2000 službeno je proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13) te dopunjena Uredbom o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži (NN 105/15).

Pravna osnova
Sukladno obavezi propisanoj u čl. 196 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) Zavod za zaštitu okoliša i prirode „uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze“. Tijekom godina Zavod je preuzeo te redovno održava određene baze podataka čiji je vlasnik Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te je koordinirao izradu nekoliko tematskih baza vezanih uz zaštitu prirode od kojih su neke dostupne i putem interneta.
Podaci
Ekološka mreža Natura 2000 sadrži granice područja ekološke mreže Natura 2000 te ciljne vrste i staništa za svako Natura 2000 područje. Prostorni podatak sastoji se od 743 poligonskih područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) te 38 poligonskih područja očuvanja značajna za ptice (POP).
Ciljani korisnici
Šira javnost, znanstvena i stručna zajednica.
Kontakt osoba