Početna

Karta staništa RH 2004

Godina izrade
2004
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java/GIS/PostgreSQL/Drupal
Detaljnije informacije
Dostupnost
Podaci su dostupni svim korisnicima, kroz prostorni preglednik na mrežnim stranicama Bioportala (www.bioportal.hr/gis), kroz prostorni preglednik CroHabitats baze podataka i putem WMS i WFS web servisa.
Sadržaj

Karta staništa Republike Hrvatske 2004 je prostorna baza podataka razlučivosti mjerila 1: 100 000 te minimalne jedinice kartiranja 9 ha. Osim poligonskim prikazom, kojim su iscrtana pojedina homogena područja prekrivena istim stanišnim tipom, kartirana su i tzv. linijska staništa (minimalne dužine od 300 metara) te ona točkasta, u slučajevima u kojima je pojedini vrijedni stanišni tip zastupljen na maloj površini. Kartirana su staništa na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, uključujući i more.

Pravna osnova
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14)
Podaci
Karta staništa RH – sadrži podatke o rasprostranjenosti stanišnih tipova na teritoriju Republike Hrvatske prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS). Kartom su prikazani stanišni tipovi slijedećih klasa: površinske kopnene vode i močvarna staništa (A), neobrasle i slabo obrasle kopnene površine (B), travnjaci, cretovi i visoki zeleni (C), šikare (D), šume (E), morske obale (F), more (G), podzemlje (H), kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom (I) te izgrađena i industrijska staništa (J), opisani na trećoj razini NKS-a.
Ciljani korisnici
Znanstvena, stručna i šira javnost.
Kontakt osoba