Početna

IS industrije i energetike

IS industrije i energetike

Sustav Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari / Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN)

Novosti

Nakon 31. svibnja 2017. za određivanje opasnih tvari i graničnih količina kada se tvari smatraju opasnim obvezna je primjena samo Priloga I.A Uredbe.

Operater koji posjeduje količine opasnih tvari ispod 1% donjih graničnih malih količina nije dužan provesti prijavu u bazu RPOT/OPVN, sukladno čl. 4., stavku (6) Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 31/17).

KEMIKALIJE, SMJESE, OPASNE TVARI 

 

Aplikacija za on-line unos podataka u bazu Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) objavljena je 2015. godine te joj možete pristupiti putem poveznice u nastavku.

Ulaz u aplikaciju/bazu RPOT

Novosti:

Jesam li obveznik Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari?

Stupanje na snagu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“ br. 31/17) i Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“ br. 45/17).

Na osnovu Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“ br. 44/14), donesene od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) tijekom 2014. godine, i dalje je na snazi Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća („Narodne novine“ br. 139/14), u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Više...

Iznimno od čl. 4. stavka (1) Uredbe, Ministarstvo može, u onoj mjeri, koja je potrebna da se spriječe velike nesreće ili ograniči njihovo djelovanje, zatražiti od operatera da područje postrojenja podvrgne pojedinim obvezama sukladno odredbama Uredbe, iako prisutnost opasnih tvari u postrojenju nije utvrđena tako da dostiže granične količine opasnih tvari prema Prilogu I.A, dijelovima 1. i 2..

Pravilnikom se propisuje sadržaj i način vođenja Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari u smislu Uredbe kojom se uređuje sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, sadržaj i način vođenja Očevidnika prijavljenih velikih nesreća, način na koji se dostavljaju podaci za registar, način na koji se dostavljaju podaci za očevidnik te rokovi s tim u vezi.

U skladu s člankom 12. Pravilnika Zavod za zaštitu okoliša i prirode je dužan izraditi Izvješće o podacima iz RPOT do 15. prosinca tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

Sustav RPOT/OPVN 

Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) je skup podataka o vrsti opasnih tvari koje su prisutne u postrojenjima, a koje mogu uzrokovati veliku nesreću, ili u postrojenjima mogu nastati prilikom velike nesreće; dopuštenim količinama opasnih tvari te kriterijima prema kojima se te tvari klasificiraju kao opasne; o mogućnosti pojave domino efekta; veličini zone ugroženosti u slučaju iznenadnog događaja te procjeni eventualnog broja žrtava, mjerama za sprječavanje i ublažavanje posljedica iznenadnog događaja, te rezultatima procjene rizika. RPOT/OPVN sadrži podatke i o velikim nesrećama, načinu i vremenu njihova nastanka; vrsti velikih nesreća; opasnim tvarima koje su ih izazvale; mogućim uzrocima; izravnim posljedicama i poduzetim mjerama za sprečavanje neželjenih posljedica te preporukama novih mjera na temelju iskustva, broju žrtava te podatke dostavljene na dobrovoljnoj bazi u od strane područja postrojenja u kojem je došlo do iznenadnog događaja/izbjegnute nesreće.

RPOT sadrži prijavljene podatke o „Seveso postrojenjima“ u RH, prema Prilogu II.B Uredbe:

• s velikim količinama opasnih tvari – VIŠI RAZRED POSTROJENJA
• s malim količinama opasnih tvari  –  NIŽI RAZRED POSTROJENJA

RPOT također sadrži i prijavljene podatke o postrojenjima s količinama opasnih tvari ispod graničnih vrijednosti (tzv. obveznici Priloga II.A), prema Prilogu II.A Uredbe.

Kako dostaviti podatke u RPOT/OPVN?

Za unos podataka u bazu potrebno je unutar aplikacije RPOT/OPVN zatražiti korisnički račun putem Zahtjeva za dodjelu korisničkog računa za obveznika. Unos podataka provodi se elektroničkim putem (on-line) od strane operatera imenovane odgovorne osobe za unos podataka na lokaciji područja postrojenja, a uporabom korisničkog imena (KR) i zaporke koju dodjeljuje Zavod za zaštitu okoliša i prirode.

U slučaju izbijanja velike nesreće, a ako obveznik nije prethodno prijavio podatke u Registar sukladno članku 7. Pravilnika, dužan je provesti prvo prijavu u RPOT.

Operater koji u području postrojenja utvrdi količine opasnih tvari ispod graničnih vrijednosti propisanih u Prilogu I.A Uredbe dijelovima 1. i 2. u stupcu 2., dužan je ispuniti unutar aplikacije Obrazac obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u području postrojenja s količinama ispod graničnih vrijednosti iz priloga I.A, odnosno priloga I.B (Prilog II.A Uredbe). Operater koji posjeduje količine opasnih tvari ispod 1% donjih graničnih malih količina nije dužan provesti prijavu u bazu RPOT/OPVN, sukladno čl. 4., stavku (6) Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari ("Narodne novine", br. 31/17).

Operater koji u području postrojenja utvrdi količine opasnih tvari jednakim ili iznad graničnih vrijednosti propisanih u Prilogu I.A Uredbe, dijelova 1. i 2., stupaca 2. ili 3., dužan je unutar aplikacije ispuniti Obrazac obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u području postrojenja s količinama iznad graničnih vrijednosti iz Priloga I.A (Prilog II.B Uredbe).

Za prijavu velike nesreće područje postrojenja je dužno ispuniti unutar aplikacije Obrazac za prijavu velike nesreće u postrojenju (Prilog I Pravilnika).

Prijavu iznenadnog događaja/izbjegnute nesreće, područje postrojenja može prijaviti dobrovoljno ispunjavanjem unutar aplikacije Obrasca za prijavu iznenadnog događaja/izbjegnute nesreće (Prilog II. Pravilnika).

Za pomoć pri unosu podataka dostupan je korisnicima Priručnik za obveznike unosa podataka (ODP) unutar aplikacije RPOT/OPVN. U njemu su dostupne sve informacije vezano za korištenje baze, njene funkcionalnosti i druge informacije. Također potrebno je proučiti Priloge Uredbe:

Popis opasnih tvari i granične količine kada se tvari smatraju opasnima nalazi se unutar Priloga I.A Uredbe.

Nakon 31. svibnja 2017. za određivanje opasnih tvari i graničnih količina kada se tvari smatraju opasnim obvezna je primjena samo Priloga I.A Uredbe.

Radi dodatne provjere da li se na područje postrojenja primjenjuju odredbe Uredbe, a ukoliko opasne tvari ne prelaze donje granične količine, primjenjuje se Formula za zbrajanje opasnih tvari u svrhu utvrđivanja ukupne količine opasnih tvari prisutnih kod operatera 

Za pomoć u određivanju kategorija/e opasnosti Priloga I.A, dijela 1. prema oznakama upozorenja (H oznakama) dostupna je Uputa o kategorijama opasnosti Priloga I.A dijela 1.  kao pomoć pri utvrđivanju oznaka upozorenja. Uputa je rezultat projekta CRO SEVESO HR 14 IB EN 02. Za svaku kategoriju potrebno je proučiti i pripadajuću uputu uz Prilog I.A.

Rok za dostavu podataka u RPOT/OPVN?

Operater je dužan bez odgađanja dostaviti podatke za prvu obavijesti o prisutnosti opasnih tvari putem Interneta prijavom u Registar, sukladno čl. 10. Uredbe, a za obnovu podatka najmanje svakih 5 godina nakon prve obavijesti. U slučaju planirane promjene u području postrojenja ili postrojenju dužan je dostaviti ažurirane podatke prije planirane promjene (čl. 12. stavak 14.), odnosno u slučaju značajne izmjene u području postrojenja ili trajnog zatvaranja istoga dostavu podataka i informacije potrebno je provesti u roku od 15 dana (čl. 12. stavci 3. i  4.).

Rok za dostavu podataka o velikim nesrećama?

Obveznik dostave podataka dužan je prijaviti veliku nesreću u roku od 30 dana od dana nastanka velike nesreće u području postrojenja. U slučaju izbijanja velike nesreće, a ako obveznik nije prethodno prijavio podatke u Registar sukladno članku 7. Pravilnika, dužan je podatke osim u Očevidnik dostaviti i u Registar u roku od 30 dana od dana izbijanja velike nesreće.

Obveznik treba provesti prijavu na obrascima prema Prilozima I. i II. te sukladno čl. 14. i 15. Pravilnika ("Narodne novine", br. 139/14), u zakonskim rokovima koji su mu propisani.

Ministarstvo i središnje tijelo nadležno za zaštitu i spašavanje te nadležne inspekcije osiguravaju provjeru potpunosti, točnosti i vjerodostojnosti podataka upisanih u RPOT/OPVN sukladno čl. 10. i 18. Pravilnika.

***

Joint Research Centre (JRC), unutar svojih aktivnosti vezanih uz poslove Europske komisije, izdao je 10. po redu broj publikacije „Lessons Learned Bulletin, Chemical Accident Prevention & Preparedness, Learning from emergency response – evacuation and sheltering“. U izradi navedenog u sklopu rada radne grupe sudjelovao je i Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Publikaciju se nalazi u rubrici Dokumenti.

 

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI