Početna

Kemikalije, smjese, opasne tvari

rpot_kemikalije.jpg

„Sve stvari su otrovne i ništa nije bez otrova; samo je doza ono što čini da neka stvar nije otrov.“ Paracelzus

Proizvedene kemikalije igraju ključnu ulogu u pružanju velikog raspona roba i usluga koje podržavaju stil života ljudi i gospodarstva. Međutim, čak i male količine nekih kemikalija mogu ugroziti ljudsko zdravlje i okoliš. S povećanjem količina takvih kemikalija u okolišu te istovremenim napretkom u znanstvenom razumijevanja njihovih učinaka na ljude i ekosustave, izazov je pronaći pravu ravnotežu između koristi i rizika od kemikalija. 

Ljudska domišljatost je proizvela više od 100 000 novih kemikalija - tvari koje nikad prije nisu bile dio zemljinog okoliša.
Za većinu tih kemikalija, međutim, jednostavno ne znamo kako prolaze kroz okoliš, bilo da su akumulirane, raspršene ili transformirane, te kako utječu na žive organizme ovisno o koncentracijama. 

Emisije mnogih opasnih kemikalija su smanjene, ali postoje mnoga područja u kojima su njihove koncentracije u okolišu još uvijek previsoke. Europska kemijska industrija raste brže od gospodarstva u cjelini, povećavajući protok kemikalija kroz europsko gospodarstvo. Inicijative usmjerene na smanjenje ovoga toka moraju utjecati na cijeli lanac: primarne proizvođače u industriji kemikalija, sve sektore industrije, pojedinačne potrošače, odlaganje otpada i još mnogo toga.
  
Opasne tvari i smjese koje se nalaze u bazi Registar postrojenja u kojemu su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) nužno je promatrati iz konteksta praćenja tokova kemikalija u Republici Hrvatskoj. Nužna je uspostava koordiniranog praćenje kemikalija, njihove proizvodnje, ulaska, zadržavanja te prolaska kroz zemlju. Navedeno bi trebalo rezultirati točnijim podacima u svrhu potrebe sustavnog praćenja opasnih tvari tj. kemikalija u RH, te izvješćivanja o opasnim tvarima na RH i međunarodnoj razini. Ključan faktor je i aktivnija suradnja između obveznika, nadležnih tijela, osobito Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Državnog inspektorata i Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, u svrhu osiguranja i kontrole kvalitete podataka od strane svih sudionika sustava. Jedan od ciljeva Zavoda  je održavanje napredne baze podataka koja sadrži i pruža potreban set informacija o opasnim tvarima i smjesama, politici sprječavanja velikih nesreća te sigurnom upravljanju kemikalijama. U cilju navedenoga Zavod planira povezivanje i s bazama ili setovima podataka i drugih institucija, primarno Ministarstva zdravstva (MZ), kao nadležnog tijela za praćenje tokova kemikalija u RH te provedbu legislative iz područja kemikalija, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) te Ravnateljstvom civilne zaštite (RCZ). Zavod je tijekom 2012. započeo procedure prijave projekta „Chemicals and hazardous substances monitoring improvement and integration of Seveso database into CEIS (Croatian Environment Information System) as the unique Central SEVESO Information System (CSIS)“ koji je prihvaćen od strane Europske komisija te proveden u periodu 2017.-2019.  godine. Navedenim projektom osigurana je daljnja nadogradnja baze RPOT/OPVN uz istovremeno povezivanje podataka sa bazama drugih institucija te samim time i boljom kvalitetom podataka, ali i njihovom kvalitetnijom obradom. Cilj projekta je bio nadogradnja cijelog sustava unutar Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) radi kvalitetnijeg praćenja tokova kemikalija u RH s jedne strane, te boljom spremnošću na izazove u slučaju velike nesreće i iznenadnih događaja s druge, kako bi se maksimalno spriječilo njihovo izbijanje te minimalizirale posljedice te time smanjilo stradanje ljudi, uništavanje okoliša i materijalnih dobara. Kemikalije su bitna sastavnica svakodnevnog života, tehnološkog razvoja i napretka cjelokupnog društva. Zbog njihove važnosti te njihovog utjecaja na život ljudi i okoliš, sustavno praćenje istih jedan je od najvažnijih prioriteta svake zemlje.