Početna

Emisije onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske

Republika Hrvatska postala je 1991. godine stranka Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (LRTAP Konvencija), te Protokola Konvencije o zajedničkom praćenju i procjeni dalekosežnog prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u Europi (EMEP protokol). Time je Republika Hrvatska postala obvezna izrađivati svoje godišnje proračune o emisiji onečišćujućih tvari u zrak na području države. Obveza iskazivanja emisija proizlazi i iz Zakona o zaštiti zraka, a izvješće izrađuje Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Proračun se provodi prema EU metodologiji EMEP/CORINAIR. Proračunom se iskazuju emisije pet glavnih onečišćujućih tvari u zrak (SO2, NOx, CO, NMVOC, NH3), čestice (TSP, PM10 i PM2,5), devet teških metala (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn) i četiri grupe postojanih organskih spojeva - policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU), heksaklorocikloheksana (HCH), heksaklorobenzena (HCB), dioksina i furana. Cilj je smanjenje emisija onečišćujućih tvari u zrak, kako na globalnom, tako i u Hrvatskoj, a u skladu s nacionalnom Strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš (NN 46/02).

 

Upravljanje inventarom emisija onečišćujućih tvari u zrak i QA_QC

EMEP/CORINAIR/Priručnik/2019

Izvješća po godinama: