Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Hlapivi organski spojevi

Godina izrade
2016
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
Java
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije uz mogućnost registracije korisnika na više različitih razina.
Sadržaj

Uspostavom nove aplikacije Hlapivi organski spojevi napravljena je integracija imeđusobno povezivanje starih sustava/baza podataka ("Emisije hlapivih organskih spojeva" i "Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima") u jedan sustav. Baza sadrži opće podatke o proizvođačima, uvoznicima i prodajnim mjestima (trgovine na veliko i malo) boja i lakova koje se koriste u graditeljstvu i proizvoda za završnu obradu vozila, maksimalan sadržaj hlapivih organskih spojeva i granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva propisane Uredbom, godišnje količine proizvedenih boja i lakova koji se koriste u graditeljstvu i proizvoda za završnu obradu vozila koji su stavljeni na tržište Republike Hrvatske. Sukladno Uredbi baza uz podatke o proizvedenim i/ili uvezenim/unesenim količinama proizvoda dostavljenim na BLV-1 i BLV-2 obrascima, sadrži i podatke o godišnjoj količini proizvoda koji odstupaju od graničnih vrijednosti jer se koriste za održavanje i/ili obnovu građevina i oldtimera koji su zaštićena kulturna dobra, a prodane količine dostavljaju se na BLV-3 obrascu u bazi. Baza sadrži podatke o operaterima postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve. U bazi su pohranjeni podaci o postrojenjima i o aktivnostima u kojima se koriste organska otapala. Za svako se postrojenje unose dostavljeni podaci (vrste korištenih organskih otapala, potrošnja pojedinačnih otapala - t/god, ukupnagodišnja količina korištenih organskih otapala - t/god. i dr.), o vrijednostima iz izračuna bilance organskih otapala kao i podaci o emisijama hlapivih organskih spojeva (emisije u otpadnim plinovima izražene u mg C/m3, fugitivne emisije, ukupne izmjerene/izračunate emisije, način praćenja emisija) te podaci o postojanju tehnika smanjivanja emisija.

Pravna osnova
Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 69/13), Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17).
Podaci
Proizvođači i/ili uvoznici dostavljaju godišnje podatke u HAOP putem propisanih BLV-1, BLV-2 i BLV-3 obrazaca. Operateri postrojenja u kojima se koriste organska otapala dostavljaju u HAOP REGVOC obrasce i godišnja izvješća o emisijama hlapivih organskih spojeva putem propisanoga obrasca (EHOS). Baza se kontinuirano ažurira.
Ciljani korisnici
Proizvođači, uvoznici, operateri, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, inspekcijske službe, Carinska uprava, ostala upravna i javna tijela te znanstvena i stručna javnost.
Kontakt osoba