Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Portal prostorne raspodjele emisija

Godina izrade
2018
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java
Detaljnije informacije
Dostupnost
Dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode kao ustrojstvene jedinice Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Pristup je javan. Pruža mogućnost pretraživanja po različitim kriterijima i filterima.
Sadržaj

Emisijski registar za male i difuzne izvore, te sve ostale (prisutne) pokretne i nepokretne izvore emisija po zonama (cijeli teritorij RH) i aglomeracijama (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) te zasebno za grad Slavonski Brod.
Prostorno raspodijeljene emisije onečišćujućih tvari u EMEP mreži rezolucije 0,1x0,1° long-lat (približno 10x10 km) za cijeli teritorij Republike Hrvatske, a za aglomeracije na prostornoj skali 0,5 km x 0,5 km, uključujući i grad Slavonski Brod.
 

Pravna osnova
Pravni temelji za provedbu ovog projekta sadržan je u Zakonu o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) i Planu zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine (NN 139/13).
Podaci
Registar nacionalnih emisija sadrži sljedeće podatke:
• Podaci o emisijama onečišćujućih tvari u zrak prema izvorima ispuštanja
• Proxy podaci, tj. pomoćni podatak kojim se emisija određenog izvora ispuštanja raspodjeljuje u prostoru
• Prostornu raspodjelu emisija
Aplikacija se sastoji od web aplikacije s GIS preglednikom i baze podataka. Svi podaci u bazi su javno dostupni te stoga ne postoje podaci koji su dostupni samo pojedinim skupinama korisnika.
Ciljani korisnici
Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručna i šira javnost.
Metapodaci