Početna

IS zdravlja i sigurnosti

IS zdravlja i sigurnosti

Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova

Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova je portal dostupan javnosti koji je Agencija izradila u suradnji sa Ministarstvom Zdravlja.

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13) i Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) jedan od osnovnih zadataka i ciljeva Hrvatske agencije za okoliš i prirodu je uspostava razvijanje, koordiniranje i održavanje Informacijskog sustava zaštite okoliša.

Strateške karte buke i akcijski planovi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16, 114//18) sastavni su dio Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske (ISZO RH).

Strateške karte buke čine stručnu podlogu za izradu prostornih planova te su koristan instrument upravljanja bukom okoliša, omogućavaju izradu akcijskih planova, učinkovitije prostorno planiranje, planiranje zaštite postojećih prostora od izvora buke te provedbu akustičkog planiranja, kao i ocjenjivanja izloženosti stanovništva prekomjernim razinama buke.

Strateške karte buke usklađuju se trajno s izmjenama u prostoru, a obvezno se obnavljaju odnosno izrađuju svakih pet godina.
Evidenciju izrađenih strateških karata buke (SKB) i akcijskih planova (AP) kao i njihovo prikupljanje vodi Ministarstvo zdravstva.
 
Dostavljene karte buke mogu se pregledati na ISZO portalu Agencije .
 
Institucije i tvrtke koje se bave izradama karte buke su mogu se naći na sljedećem linku:
Popis ovlaštenih pravnih osoba za mjerenje i predviđanja buke

Zakoni i propisi:

  • Zakon o zaštiti od buke (NN 55/13, NN 153/13, NN 41/16NN 114/18)
  • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova (NN 75/09, NN 60/16, NN 117/18)
  • Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07)
  • Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke (NN 91/07)
  • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručna poslove zaštite od buke (NN 91/07)