Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj

Godina izrade
2008
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java / SQL server
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode kao ustrojstvene jedinice Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, uz mogućnost registracije korisnika na više različitih razina.
Sadržaj

Portal „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“ sadrži izmjerene koncentracije onečišćujućih tvari u zrak iz državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka (radom mreže upravlja Državni hidrometeorološki zavod, pod stručnim nadzorom Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije) i iz lokalnih mreža (u nadležnosti županija, Grada Zagreba, gradova i općina). Vlasnik postaje za praćenje kvalitete zraka računalnom mrežom kontinuirano prenosi izvorne podatke o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku u realnom vremenu. Radi lakšeg razumijevanja podaci se prikazuju indeksom kvalitete zraka. Portal sadrži i validirane podatke o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraka iz državne i lokalnih mreža kao i godišnja izvješća o praćenju kvalitete zraka. Podaci o kvaliteti zraka se iz mreže za razmjenu šalju u EEA/EK sustavom e-izvješćivanja. Korisnici imaju pristup statističkim preglednicima, prekoračenjima graničnih i ciljnih vrijednosti te trendovima. Podaci se prikazuju tabelarno i grafički, a mogu se i preuzeti (servisi).

Pravna osnova
Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22), Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20), Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obavezama za provedbu odluke komisije 2011/850/EU (NN 3/16)
Podaci
Unutar baze nalaze se dvije logičke cjeline podataka:1) mjerni podaci, tj. pojedinačne satne "sirove" i validirane mjerne vrijednosti dobivene automatskim kontinuiranim mjerenjem kvalitete zraka, informacije o mrežama za praćenje kvalitete zraka (naziv, kratica, tip mreže, tijelo odgovorno za upravljanje te obavijest o vremenu), informacije o postajama (naziv, lokacija, ime stručne institucije odgovorno za postaju, tijelo kojemu se podaci dostavljaju, ciljevi mjerenja, geografske koordinate, onečišćujuće tvari koje se mjere, meteorološki parametri, tip područja, tip postaje u odnosu na izvor emisija, mjerna oprema, značajke uzorkovanja i dr.);2) dokumenti: godišnja izvješća o praćenju kvalitete zraka iz državne i lokalnih mreža, akcijski planovi za poboljšanje kvalitete zraka, studije ekvivalencije te ostali dokumenti u području kvalitete zraka.
Ciljani korisnici
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, inspekcijske službe, upravna i javna tijela te znanstvena i stručna javnost.
Kontakt osoba