Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu razvila je u okviru Informacijskog sustava zaštite zraka u 2014. godini portal „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“.

Kvaliteta zraka po prvi puta se prikazuje koristeći jedinstveni Europski Common Air Quality Index (CAQI) i omogućuje širokom krugu javnosti jednostavan uvid u kvalitetu zraka usporediv sa stanjem kvalitete zraka u EU. Podaci su ažurni i lako čitljivi, te su također namijenjeni državnim i lokalnim tijelima i institucijama nadležnim za poslove zaštite okoliša kao i stručnoj javnosti.

Indeks kvalitete zraka sastoji se od pet razina vrijednosti, od vrlo niske (0) do (>100) vrlo visoke, različitog obojenja i relativna je mjera onečišćenja zraka. Niže vrijednosti indeksa označavaju čišći zrak. Vrijednost indeksa ovisi o koncentracijama šest onečišćujućih tvari: dušikovog dioksida (NO2), sumporovog dioksida (SO2), ozona (O3), lebdećih čestica PM10 i PM2,5 te ugljikovog monoksida (CO). 

Portal sadrži:

- Prikaz kvalitete zraka putem indeksa sa automatskih mjernih postaja državne i lokalnih mreža za praćenje kvalitete zraka
- Izvorne (trenutne) i validirane podatke o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku te arhivu podataka
- Statističke podatke i podatke o prekoračenjima graničnih i ciljnih vrijednosti, pragova obavješćivanja i pragova upozorenja
- Prikaz uspostavljenih zona i aglomeracija na području RH za potrebe praćenja kvalitete zraka.
- Sustav procjenjivanja, odnosno razine onečišćenosti u odnosu na gornje i donje pragove procjene
- Podatke o mrežama i postajama (meta podaci)
- Godišnja izvješća o praćenju kvalitete zraka
- Upute za pretraživanje portala

Izvješćivanje

Sustav omogućuje dostavljanje informacija o kvaliteti zraka u standardiziranom formatu za razmjenu podataka (XML) u repozitorij podataka Europske Komisije i Europske okolišne agencije, u skladu sa zahtjevima CAFE Direktive (2008/50/EZ) o kvaliteti okolnog zraka i čišćem zraku za Europu i INSPIRE Direktive (2007/2/EZ) o uspostavljanju infrastrukture prostornih informacija u Europskoj zajednici.