Početna

Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016

Godina izrade
2016
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
GIS / SQL server
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u obliku GIS preglednika.
Sadržaj

Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 prostorni je prikaz staništa koji obuhvaća, prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS), 155 stanišnih tipova slijedećih klasa: površinske kopnene vode i močvarna staništa (A), neobrasle i slabo obrasle kopnene površine (B), travnjake, cretove i visoke zeleni (C), šikare (D), morsku obalu (F), kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom (I) te komplekse staništa (K). Karta je izrađena u mjerilu 1:25 000 s najmanjom jedinicom kartiranja od 1,56 ha, a sastoji se od 322 758 poligonska (>1,56 ha) te 972 točkastog prikaza stanišnih tipova. Prilikom njezine izrade sakupljeno je 64 343 terenskih opažanja, odnosno preko 22% poligona terenski je provjereno.

Offline podaci Karte kopnenih nešumskih staništa 2016 mogu se preuzeti putem poveznice na shape datoteke i simbologiju Karte kopnenih nešumskih staništa 2016.

Pravna osnova
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14)
Podaci
Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WFS Prostorna baza koja sadrži podatke o rasprostranjenosti stanišnih tipova koji prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS) pripadaju sljedećim klasama: površinske kopnene vode i močvarna staništa (A), neobrasle i slabo obrasle kopnene površine (B), travnjaci, cretovi i visoke zeleni (C), šikare (D), morska obala (F), kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom (I) i kompleksi staništa (K).
Ciljani korisnici
Upravna i javna tijela, znanstvena i stručna javnost.
Kontakt osoba