Početna
Novosti
Novosti

Informacija o primjeni ciljeva očuvanja u postupcima Ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM)

Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) propisano je da se Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi za strategiju, plan, program ili zahvat, kao i za svaku njihovu izmjenu i/ili dopunu, koja sama ili s drugim strategijama, planovima, programima ili zahvatima može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

 

U skladu s odredbama Direktive o staništima, koje su prenesene u Zakon o zaštiti prirode, države članice u obvezi su najkasnije u roku od šest godina, od dana usvajanja područja od značaja za Zajednicu, donijeti ciljeve očuvanja i mjere očuvanja za ta područja, a kako bi se osiguralo povoljno stanje očuvanosti ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova područja ekološke mreže Natura 2000 te očuvanje cjelovitosti ekološke mreže Natura 2000.

Za Republiku Hrvatsku, rok od šest godinu za donošenje ciljeva očuvanja i mjera očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 istekao je dana 4. prosinca 2020. godine.

 

Republika Hrvatska donijela je ciljeve očuvanja i mjere očuvanja za Područja očuvanja značajna za ptice (POP) koji su propisani Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (NN 25/20, 38/20).

U tijeku je izrada pravilnika kojim će se propisati ciljevi očuvanja i mjere očuvanja za Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS).

Ciljevi očuvanja za 378 POVS područja koji su do sada izrađeni te obuhvaćaju više od 85% ukupne površine POVS područja u RH, dostupni su na poveznici https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzdz/AADuvuru1itHSGC_msqFFMAMa?dl=0.

Dokument na poveznici redovno će se dopunjavati s ciljevima očuvanja koje će Ministarstvo izrađivati za ostala POVS područja.

 

Kako bi se postupci Ocjene prihvatljivosti proveli u skladu sa zahtjevima Direktive o staništima i Zakona o zaštiti prirode, kao i preporukama Europske komisije, u dokumentaciji za provedbu postupka Ocjene prihvatljivosti obvezno je sagledati moguće utjecaje strategije, plana, programa ili zahvata na ciljeve očuvanja pojedinih ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova POVS područja, kao i na ciljeve očuvanja ciljnih vrsta ptica POP područja.

 

Sagledavanje mogućih utjecaja na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 od osobitog je značaja za zahvate ili planske dokumente koji će biti predloženi za financiranje/sufinanciranje iz sredstava Europskih fondova.