Početna

Jednostavna nabava „Usluge analize postojećih podataka o stranim vrstama i IAS s razradom metodologije kartiranja, usluge kartiranja stranih vrsta i IAS s izradom, testiranjem i doradom programa praćenja za IAS, te usluge analize putova unošenja“

KLASA: 351-02/18-43/02
URBROJ: 427-07-14-18-66
Zagreb, 7. ožujka 2018.
 
Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokrenula nabavu „Usluge analize postojećih podataka o stranim vrstama i IAS s razradom metodologije kartiranja, usluge kartiranja stranih vrsta i IAS s izradom, testiranjem i doradom programa praćenja za IAS, te usluge analize putova unošenja i širenja IAS“ u sklopu projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ (KK.06.5.1.01.0001). Cjelokupni predmet nabave podijeljen je na 18 grupa, a nabava za sve grupe ne obavlja se istovremeno. U sklopu ovog postupka provodi se odvojena nabava za grupe 8-10 po pravilima jednostavne nabave (evidencijski broj nabave EV 32/2018):

  • Grupa 8 „Analiza postojećih podataka o stranim i invazivnim stranim vrstama vezanim za morske ekosustave“ – 32.000,00 kn
  • Grupa 9 „Analiza postojećih podataka o stranim vrstama organizama štetnih za bilje u šumskim ekosustavima“ – 48.000,00 kn
  • Grupa 10 „Analiza postojećih podataka o stranim vrstama organizama štetnih za bilje na poljoprivrednim površinama“ – 48.000,00 kn

Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se temelji samo na cijeni (najniža cijena).

Upute ponuditeljima za sve tri grupe nalaze se u prilogu.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve navedene u Uputama (u prilogu), a vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva za dostavu ponuda.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti slobodni su dostaviti ponudu. Ponudu molimo dostaviti najkasnije do 21. ožujka 2018. do 16 sati u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu naručitelja – Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb ili e-mailom na adresu sonja.desnica@haop.hr. Naručitelj će uzeti u obzir samo ponude koje zaprimi do isteka roka za dostavu ponude, neovisno o načinu dostave ponude (osobnom dostavom u pisarnicu, poštom, preporučenom poštom, e-mailom itd.).

Na ponudi je potrebno naznačiti evidencijski broj nabave EV 32/2018, te broj grupe ili grupa na koje se javlja (Grupa 8, 9, 10).

Za sva pojašnjena vezano za predmet nabave iz Poziva možete se obratiti Sonji Desnici, e-mail: sonja.desnica@haop.hr

Obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda.