Početna
Aktualnosti
Aktualnosti

Stručna podloga za posebne rezervate u Delti Neretve

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike završio je proces vrednovanja i izmjena stručne podloge za izmjenu granica Posebnog ihtiološko-ornitološkog rezervata jugoistočni dio Delte Neretve, izmjenu granica i prekategorizaciju Značajnog krajobraza Modro oko i jezero uz naselje Desne te zaštitu područja Kuti u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata.

Postupak proglašavanja posebnih rezervata započeo je 2017. godine kada je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike prepoznalo važnost zaštite lokaliteta u delti rijeke Neretve zbog njihove iznimne bioraznolikosti, posebice ptica močvarica i ihtiofaune. Tadašnjoj Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu upućen je zahtjev temeljem članka 124. Zakona o zaštiti prirode za izradu stručne podloge radi vrednovanja područja za zaštitu u širem području delte Neretve. Valorizacijom područja u stručnoj podlozi dan je prijedlog za zaštitu područja jezera Kuti u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata, zatim prekategorizaciju i promjenu granica Značajnog krajobraza Modro oko i jezero Desne u posebni ornitološki rezervat te proširenje Posebnog ihtiološko-ornitološkog rezervata Ušće Neretve.

Zaštita odabranih područja u kategoriji posebnog rezervata od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku čime se na taj način ostvaruju preduvjeti za dugotrajno očuvanje močvarnih ekosustava i njegove bioraznolikosti, krajobrazne te geološke raznolikosti. Kao najveći kompleks tršćaka u Republici Hrvatskoj, cijelo područje delte Neretve važno je prvenstveno kao odmorište tijekom seobe ptica prema Africi, kao i za zimovanje ptičjih populacija iz sjeveroistočne i srednje Europe. Na tom području se redovito pojavljuje preko 150 vrsta ptica, a ukupno je zabilježeno preko 300 vrsta. Od ukupnog broja,  njih 65 se smatra ciljnim vrstama područja ekološke mreže Delta Neretve.

Posebni ornitološki rezervat »Modro oko i jezero Desne« je djelomično potopljena krška depresija na desnoj obali Neretve koja obuhvaća jezera Modro oko i Desne. Ovo područje s okolnim tršćacima jedno je od reprezentativnih močvarnih ekosustava na području delte Neretve osobito značajnog zbog raznolikosti ptica močvarica.

Posebni ornitološko-ihtiološki rezervat »Ušće Neretve« spaja močvarna i morska staništa na ušću Neretve. Uključuje veliku površinu obraslu caklenjačom (Salicornia), halofilnom biljkom prilagođenoj životu u uvjetima visoke koncentracije soli na samom ušću Neretve u more te okolne pličine i lagune, kao što je uvala Galičak te jezero Parila. Rezervat obuhvaća i uvalu Blace sa bogato razvijenom zajednicom caklenjače. Dodatna vrijednost ovog područja je pogodnost za mrijest brojnih vrsta riba zbog zaklona, a laguna Parila i okolna pješčana područja najbogatija su područja novačenja riba i rakova za akvatorij srednje Dalmacije.

Posebni ornitološki rezervat »Kuti« obuhvaća jezero Kuti i močvarna staništa uz jezero. Ovo područje je posebno vrijedno za gnijezdeće populacije ptica močvarica i ptica koje migriraju Jadranskim seobenim putem.

Stručnu podlogu možete naći ovdje (link treba otvarati u web pregledniku Google Chrome). Prijedlog granica posebnih rezervata nalazi se na web servisu Bioportala  a nacrt prijedloga Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata »Modro oko i jezero Desne«, »Ušće Neretve« i »Kuti« trenutno je na javnom  savjetovanju .