Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Registar proračuna emisija za određene onečišćujuće tvari - Interni sustav Zavoda

Godina izrade
2001
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
MS Access
Detaljnije informacije
Dostupnost
Aplikacija je u potpunosti dostupna isključivo za interno korištenje.
Poveznica
Sadržaj

Podaci o aktivnostima potrebnim za izračun emisija onečišćujućih tvari prikupljaju se iz službenih godišnjih publikacija i baza podataka Državnog zavoda za statistiku i mjerodavnih ministarstava i institucija. Nakon prikupljanja, podaci se raspodjeljuju prema NFR sektorima (Nomenclature for reporting) i zajedno s pripadajućim faktorima emisija unose u bazu podataka CollectER III (Collect Emission Register). Sukladno preporukama TFEIP/EIONET i ETC/ACC Europske agencije za okoliš uspostavljene su programske aplikacije CollectER III i COPERT 4 koje se koriste za proračun emisija iz cestovnoga prometa.

Pravna osnova
Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj (NN 108/13, 19/17)
Podaci
Osim analize ključnih izvora emisija u zrak u Republici Hrvatskoj, registar uključuje i podatke o emisijama o kojima se izvještava prema CLRTAP-u: za onečišćujuće tvari koje uzrokuju acidifikaciju, eutrofikaciju i fotokemijsko onečišćenje (SO2, NOx, CO, NMHOS i NH3) čestice (TSP, PM10, PM2,5), teške metale (Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cd,Cu, Ni, Se, Zn) i postojane onečišćujuće tvari (PAU, PCDD/PCDF i HCB).
Ciljani korisnici
Djelatnici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.
Metapodaci
Kontakt osoba