Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Informativno izvješće o inventaru emisija onečišćujućih tvari u zraku na području Republike Hrvatske 2022. (za razdoblje 1990. – 2020.)

Godina izrade
2022
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode kao ustrojstvene Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, uz mogućnost registracije korisnika na više različitih razina. Pruža mogućnost pretraživanja po različitim kriterijima i filterima.
Sadržaj

Preglednik sadrži podatke Informativnog izvješća o inventaru emisija onečišćujućih tvari u zraku (IIR) na području Republike Hrvatske 2022. (za razdoblje 1990. – 2020.) sa mogućnosti pretraživanja ključnih trendova po onečišćujućim tvarima i sektorima te projekcije emisija onečišćujućih tvari u zrak.

Pravna osnova
Pravni temelji za izradu IIR sadržan je u Zakonu o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22) i Uredbi o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (NN 76/18).
Podaci
Preglednih sadrži podatke godišnjeg Informativnog izvješća o inventaru emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske 2022. (za razdoblje 1990. - 2020.) koje obuhvaća glavne onečišćujuće tvari (SO2, NOx, CO, NMHOS i NH3), čestice (TSP, PM10 i PM2,5), crni ugljik tj. čađa (BC), teški metali (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se i Zn) i postojane organske onečišćujuće tvari (PCDD/PCDF, PAU (benzo (a) piren, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten i indeno (1,2,3-cd) piren), HCB i PCB).
Ciljani korisnici
Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručna i šira javnost.
Metapodaci