Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Hlapivi organski spojevi

Godina izrade
2016
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
Java
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode kao ustrojstvene jedinice Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije uz mogućnost registracije korisnika na više različitih razina.
Sadržaj

Uspostavom nove aplikacije Hlapivi organski spojevi napravljena je integracija i međusobno povezivanje starih sustava/baza podataka ("Emisije hlapivih organskih spojeva" i "Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima") u jedan sustav. Baza sadrži opće podatke o proizvođačima, uvoznicima i prodajnim mjestima (trgovine na veliko i malo) boja i lakova koje se koriste u graditeljstvu i proizvoda za završnu obradu vozila, maksimalan sadržaj hlapivih organskih spojeva i granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva propisane Uredbom, godišnje količine proizvedenih boja i lakova koji se koriste u graditeljstvu i proizvoda za završnu obradu vozila koji su stavljeni na tržište Republike Hrvatske. Sukladno Uredbi baza uz podatke o proizvedenim i/ili uvezenim/unesenim količinama proizvoda dostavljenim na BLV-1 i BLV-2 obrascima, sadrži i podatke o godišnjoj količini proizvoda koji odstupaju od graničnih vrijednosti jer se koriste za održavanje i/ili obnovu građevina i oldtimera koji su zaštićena kulturna dobra, a prodane količine dostavljaju se na BLV-3 obrascu u bazi. Baza sadrži podatke o operaterima postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve. U bazi su pohranjeni podaci o postrojenjima i o aktivnostima u kojima se koriste organska otapala. Za svako se postrojenje unose dostavljeni podaci (vrste korištenih organskih otapala, potrošnja pojedinačnih otapala - t/god, ukupna godišnja količina korištenih organskih otapala - t/god. i dr.), o vrijednostima iz izračuna bilance organskih otapala kao i podaci o emisijama hlapivih organskih spojeva (emisije u otpadnim plinovima izražene u mg C/m3, fugitivne emisije, ukupne izmjerene/izračunate emisije, način praćenja emisija) te podaci o postojanju tehnika smanjivanja emisija.

Pravna osnova
Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22), Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 86/21), Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21).
Podaci
Proizvođači i/ili uvoznici dostavljaju godišnje podatke u Zavod za zaštitu okoliša i prirode putem propisanih BLV-1, BLV-2 i BLV-3 obrazaca. Operateri postrojenja u kojima se koriste organska otapala dostavljaju u Zavod za zaštitu okoliša i prirode REGVOC obrasce i godišnja izvješća o emisijama hlapivih organskih spojeva putem propisanoga obrasca (EHOS). Baza se kontinuirano ažurira.
Ciljani korisnici
Proizvođači, uvoznici, operateri, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, inspekcijske službe, Carinska uprava, ostala upravna i javna tijela te znanstvena i stručna javnost.
Kontakt osoba
Iva Baček, Edita Rod Putar, Rudolf Kavran
Pošaljite upit