Početna

IS gospodarenje otpadom

IS gospodarenje otpadom

Aplikacija KB* - odredi ključni broj otpada

Godina izrade
2021
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupno na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode
Sadržaj

Kategorizacija otpada obuhvaća određivanje svojstva, porijekla i mjesta nastanka otpada uzimajući u obzir sastav otpada i granične vrijednosti koncentracija opasnih tvari i opasna svojstva otpada, određivanje grupe, podgrupe i vrste otpada sukladno Katalogu otpada te određivanje otpada sukladno kategorizaciji za prekogranični promet otpadom. Odlučivanje u postupku kategorizacije otpada utječe na odabir načina sakupljanja, postupka recikliranja ili odabir između recikliranja i odlaganja. Može utjecati na stupanj uporabe sekundarnih sirovina. Razvrstavanje otpada kao opasnog za sobom povlači obveze označivanja i pakiranja, te razlike u pogledu dostupnih načina obrade. Kategorizacija je važna za vođenje podataka, npr. vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada.

Pravna osnova
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 84/2021, NN 142/2023-Odluka USRH), Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/2022)
Podaci
U postupku Kategorizacije određuje se porijeklo i mjesto nastanka otpada, zatim grupe, podgrupe, vrste i svojstva otpada. Pri utvrđivanju svojstava otpada važno je utvrditi ima li otpad opasno svojstvo. Za razmatranje porijekla i mjesta nastanka važno je odrediti iz koje je djelatnosti nastao te lokaciju (adresu organizacijske jedinice) na kojoj je nastao otpad, zatim radi li se o komunalnom ili proizvodnom otpadu, radi li se o primarnom otpadu (nastalom kod proizvođača) ili sekundarnom (nakon obrade otpada) itd.
Katalog otpada je propisan Pravilnikom o katalogu otpada, a sadrži upute za postupak kategorizacije, grupe, podgrupe i popis otpada. Popis otpada sadrži preko 800 vrsta otpada sistematiziranih u 20 grupa. Grupe u određene prema vrsti industrije/ procesa u kojem otpad nastaje ili prema vrsti otpadnih tvari/ predmeta.
Popis otpada čine: šesteroznamenkasti ključni broj koji označava vrstu otpada, Naziv otpada i Oznaka zapisa (naznaka mogućih karakterističnih opasnih svojstava). Prve dvije znamenke ključnog broja određuju pripadnost grupi, druge dvije znamenke određuju pripadnost podgrupi u koju je razvrstana ta vrsta otpada.
Otpad se razvrstava na način da se odredi ključni broj otpada čiji opis što točnije odražava svojstva otpada, vodeći računa o grupi i podgrupi, te postupku razvrstavanja.
Aplikacija KB omogućava pretraživanje prema uobičajenim opisima otpada i može biti od velike pomoći u postupku određivanja ispravnog ključnog broja.
Ciljani korisnici
Posjednici otpada i drugi sudionici u sustavu gospodarenja otpadom
Metapodaci