Početna

TAIEX studijski posjeti

TAIEX studijski posjet „Uspostava i provedba upravljanja kakvoćom zraka i izrada akcijskih planova kako bi se postigla usklađenost s ciljevima Direktive 2008/50/EZ“
-Studijski posjet se održao u Pragu od 24. do 27. siječnja 2011. godine

TAIEX studijski posjet „Implementacija Direktive 1999/13/EZ o emisijama hlapivih organskih spojeva“ 
-Studijski posjet se održao u Beču, u Austrijskoj Agenciji za zaštitu okoliša, od 4. do 8.ožujka 2013.

TAIEX studijski posjet „Izvješćivanje Republike Hrvatske o kvaliteti tekućih naftnih goriva prema Europskoj komisiji“
-Studijski posjet se održao u Ljubljani, u Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) od 22. do 23. svibnja 2013.

TAIEX studijski posjet „Implementacija provedbene Odluke Europske Komisije o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka (2011/850 EU)“
-Studijski posjet se održao u Londonu, Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) 1. srpnja i u Oxfordshire-u, Ricardo-AEA 2. srpnja 2013.