Početna

Provjera podataka o komunalnom otpadu za 2020. godinu

Provjera podataka o komunalnom otpadu za 2020. godinu

U nastavku donosimo:

Skrećemo pažnju da su gore navedeni podaci objavljeni s ciljem provjere podataka te da će finalni podaci o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada u sklopu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom za svaku JLS za 2020. godinu biti korišteni za potrebe izračuna poticajne naknade propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.

Molimo vas da provjerite ispravnost podataka za općinu/grad na koju se odnosi vaša nadležnost.

Ukoliko uočite nesukladnost u objavljenim podacima za općinu/grad u vašoj nadležnosti, molimo vas da prijavite istu što je prije moguće na email: statistike.otpada@mingor.hr, te pokrenete odgovarajući postupak za ispravke podataka (npr. putem nadležnog tijela u županiji).

Postupak ispravljanja podataka mora biti dovršen najkasnije do 2. srpnja 2021. godine. Nakon navedenog datuma više neće biti moguće intervencije u prijavljene podatke.

Na raspolaganju smo za sva eventualna pitanja.