Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Obavijest obveznicima dostave podataka putem BLV, REGVOC i EHOS obrazaca

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11), Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12, 90/14) te Uredbi o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 69/13), razvila novu aplikaciju/sustav "Hlapivi organski spojevi".
Nova aplikacija objedinjava dosadašnje baze podataka "Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima" i "Emisije hlapivih organskih spojeva" te je na taj način obveznicima iz navedenih Uredbi osiguran samostalni elektronički unos i dostava podataka, a ujedno je korisnicima osiguran jednostavniji pristup i pregled informacija.

Sustav je od 1. siječnja 2017. godine dostupan za rad putem poveznice Hlapivi organski spojevi .

Savjetujemo obveznicima da koriste upute za korištenje nove aplikacije koje se nalaze unutar aplikacije, te prijave odgovornu osobu/administratora za svoju tvrtku (uloga: Obveznik).

Korisnička uloga će biti odobrena po dostavljenom ovjerenom Zahtjevu za pravima i obavezama (s pečatom tvrtke i potpisom odgovorne osobe) na e-mail: info@azo.hr ili poštom na adresu: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb.

Dodatna napomena za obveznike dostave BLV obrazaca; tumačenje pojma „uvoz“

Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (NN broj 69/13) u čl. 3. stavak 1. točka 14. navodi: „uvoznik je pravna ili fizička osoba koja uvozi boje i lakove ili proizvode za završnu obradu vozila i stavlja ih na tržište Republike Hrvatske,“ a nastavno na to je i stavak (2) istog članka koji glasi: „(2) Uvoz boja i lakova te proizvoda za završnu obradu vozila iz treće države na carinsko područje Europske unije na području Republike Hrvatske smatra se stavljanjem na tržište u smislu stavka 1. točke 15. ovoga članka“.

Sukladno navedenom uvozom se smatra i uvoz iz trećih zemalja, odnosno onih zemalja koje nisu članice Europske unije te nastavno na navedeno prilikom  popunjavanja BLV-2 obrazac molimo Vas da označite da se radi o „unosu“ umjesto „uvozu“.