Početna
Novosti
Novosti

Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Prema Zakonu o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 127/19, 57/22) godišnje Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske s popisom kategorija kvalitete zraka izrađuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Praćenje kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj provodi se na mjernim postajama za praćenje kvalitete zraka državne mreže, mjernim postajama na području jedinica područne (regionalne) samouprave, Grada Zagreba, jedinica lokalne samouprave te mjernim postajama onečišćivača.

Izvješće se izrađuje u tekućoj godini za proteklu kalendarsku godinu, te obuhvaća podatke o koncentracijama sljedećih onečišćujućih tvari u zraku: sumporovog dioksida (SO2), dušikovog dioksida i dušikovih oksida (NO2 i NOx), lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), olova (Pb), benzena (C6H6), ugljikovog monoksida (CO), prizemnog ozona (O3) , sumporovodika (H2S), amonijaka (NH3), arsena (As), kadmija (Cd), žive (Hg), nikla (Ni), benzo(a)pirena (BaP) i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU), pokazatelja prosječne izloženosti za PM2,5 (PPI) te kemijskog sastava PM2,5.

Predmetno Izvješće sadrži ocjenu kvalitete zraka sa sveukupno 27 mjernih postaja državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka i s 48 mjernih postaja jedinica područne (regionalne) samouprave, Grada Zagreba, jedinica lokalne samouprave te s mjernih postaja onečišćivača i dostupno je na mrežnoj poveznici: https://www.haop.hr/hr/godisnja-izvjesca-o-pracenju-kvalitete-zraka-na-podrucju-republike-hrvatske/godisnja-izvjesca-o