Početna

Improve River LIFE - Poboljšanje stupnja očuvanosti ciljnih vrsta i tipova staništa Natura 2000 kroz poboljšanje riječne povezanosti

house-solid.svg                 PROJEKT                       AKTIVNOSTI                   REZULTATI         united-kingdom.png


PROJEKT

O projektu

Ovim ambicioznim projektom nastoji se s ruba izumiranja spasiti mekousnu (Salmo obtusirostris), ugroženu i endemsku vrstu pastrve koja je u Europskoj uniji prisutna isključivo u Hrvatskoj. Kako bi se postigao navedeni cilj, napravit će se ključna poboljšanja stanja specifičnih značajki staništa. Prvenstveno osiguranjem riječne povezanosti uklanjanjem umjetnih pregrada ili osiguravanjem njihove prohodnosti za neometano nizvodno i uzvodno kretanje ribljih vrsta. Poboljšanje stanišnih uvjeta ključno je za poboljšanje stupnja očuvanosti vrste na dva odabrana Natura 2000 područja – rijekama Jadro i Vrljika koje su jedno od zadnjih preostalih staništa ove vrste. Kroz projekt će se izraditi katastar umjetnih pregrada na vodotocima u Hrvatskoj te će se identificirati one koje imaju najznačajniji negativan utjecaj na prirodu, a rezultat će biti lista prioritetnih lokacija za obnovu uklanjanjem ili osiguravanjem prohodnosti različitim prilagodbama. Planiran je i prijenos iskustava i znanja prikupljenih kroz projekt kolegama iz susjednih država.

Uspjeh projekta zajamčen je bliskom suradnjom s pažljivo odabranim projektnim partnerima. Hrvatske vode su nadležno tijelo za javno upravljanje vodama i provedbu Okvirne direktive o vodama u Hrvatskoj. Stručnjaci Prirodoslovno-matematičkog fakulteta usredotočeni su na zadovoljenje konzervacijskih potreba vrste, kao i na hidromorfološke aspekte poboljšanja staništa. Javna ustanova “More i krš” odgovorna je za upravljanje projektnim područjima Natura 2000 te posebnim ihtiološkim rezervatima Jadro i Vrljika, a nastavit će s utvrđenim aktivnostima upravljanja nakon završetka projekta. Projektom će se unaprijediti suradnja između sektora očuvanja prirode i upravljanja vodama, što će osigurati poboljšanje upravljanja vrstama i staništima u budućnosti te pružiti temelj za značajno poboljšanje povezanosti rijeka na nacionalnoj razini do 2030. godine.

Broj projekta: LIFE22-NAT-HR-Improve River LIFE/101114250
Akronim projekta: Improve River LIFE
Trajanje projekta: 1. 9. 2023. - 31. 8. 2028.

Ciljevi

  • Poboljšanje stupnja očuvanja mekousne (Salmo obtusirostris) poboljšanjem riječne povezanosti i provedbom drugih mjera očuvanja na dva područja ekološke mreže Natura 2000 (POVS) – HR2000931 Jadro i HR2000933 Vrljika

Tijekom projekta uklonit će se ili prilagoditi najmanje po tri umjetne pregrade koje ometaju uzdužnu povezanost rijeke Vrljike i rijeke Jadro i time uspostaviti povezanost na najmanje 7,5 km riječnog toka rijeke Vrljike i najmanje 2 km riječnog toga rijeke Jadro. Druge mjere očuvanja se sastoje od obnavljanja obalnog vegetacijskog pojasa autohtonim vrstama na gotovo 35 km2 površine, koja predstavlja tampon zonu između poljoprivrednog zemljišta i rijeka i pomaže smanjenju unosa nutrijenata i ostalih tvari s poljoprivrednog zemljišta i urbanog područja, ali i kontrolira kretanje sedimenta i osigurava raznolikost staništa u koritu rijeke. Također, uklanjat će se i kontrolirati strane vrste riba putem ribolova, električnog ribolova i blokiranjem puteva unosa. Uklanjat će se makrofitska vegetacija koja je rezultat promjena riječnog toka uzrokovanih antropogenim utjecajem, kao što su usporavanje, zamočvarenost i taloženje organskog materijala. Budući da su populacije mekousne u Vrljici i Jadru vrlo male i da je genetska raznolikost smanjena, ostvarivat će se i održavati stabilnost i održivost populacija.
 

  • Povećanje baze znanja i procjena utjecaja umjetnih prepreka na ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000, uz određivanje prioriteta uklanjanja/prilagođavanja prepreka

Kroz projekt će se izraditi katastar umjetnih pregrada u riječnim ekosustavima Hrvatske i lista prioritetnih lokacija za obnovu uklanjanjem ili osiguravanjem prohodnosti različitim prilagodbama, kao i Smjernice za poboljšanje stupnja očuvanja vrsta i stanišnih tipova na područjima ekološke mreže Natura 2000 putem potpore povezanosti riječnog ekosustava, kao važnog elementa za replikaciju i iskorištavanje rezultata projekta u budućnosti.

  • Podržavanje očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova ekološke mreže Natura 2000 putem održivosti, replikacije i iskorištavanja projektnih rezultata 

U projektu su planirane brojne aktivnosti kojima će se ojačati svijest o ugroženosti mekousne i važnosti neprekinutog toka rijeke za poboljšanje očuvanosti vrsta i stanišnih tipova, poticati lokalna zajednica u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi te šira javnost, dijeliti stečeni rezultati, obučavati dionici i razmjenjivati stečena znanja. Na taj način će se lokalno stanovništvo, ali i šira javnost, uključiti u održivo upravljanje prirodnim resursima, obnavljanje staništa i očuvanje mekousne.
 

  • Praćenje utjecaja poboljšane riječne povezanosti, uklanjanja stranih vrsta i povećanja populacija na stupanj očuvanja vrste Salmo obtusirostris i socioekonomski utjecaj provedbe projekta 

Provodit će se praćenje promjena hidromorfoloških uvjeta nakon provedenih aktivnosti, fizikalno-kemijskih pokazatelja, brojnosti populacija stranih vrsta, rasprostranjenosti, stanja, raznolikosti i održivosti mekousne te migracije jedinki mekousne.
 

  • Podizanje svijesti o ekološkoj mreži Natura 2000, komunikacija o ciljevima i rezultatima projekta, osiguranje vidljivosti i umrežavanje programa LIFE 

Izradom i korištenjem komunikacijskih alata i materijala podići će se svijest javnosti o programu LIFE i potpori EU-a, o ekološkoj mreži Natura 2000 i važnosti ovog projekta za poboljšanje stanja ciljnih i ugroženih vrsta, o važnosti riječne povezanosti za poboljšanje očuvanosti staništa i vrsta, te proslijediti informacije stručnjacima i široj javnosti o projektu i njegovim rezultatima.

Projektno područje

Projekt se provodi na dvije rijeke jadranskog sliva u Splitsko-dalmatinskoj županiji, obuhvaćene Natura 2000 zaštićenim područjima – rijeke Jadro (HR2000931) i Vrljika (HR2000933) koje su jedno od zadnjih preostalih staništa mekousne (Salmo obtusirostris).

Rijeka Jadro

Izvire iz istoimenog jakog krškog vrela kod Solina na tridesetak metara iznad mora. Veoma je kratka rijeka, dužine toka od oko 5 km. Ulijeva se u Kaštelanski zaljev. Snažno vrelo rijeke Jadro koriste gradski vodovodi Splita, Trogira i Kaštela. Na samom izvoru nalazi se brana u funkciji hidroelektrane i vodocrpilište. Velikim dijelom protječe kroz urbanizirano područje. Duž toka, izmjenjuju se dijelovi s i bez vodene vegetacije. U Jadru obitava malobrojna, ali zanimljiva fauna slatkovodnih riba. Jedino u ovoj rijeci obitava endemska pastrva solinska mekousna te je zbog toga gornji tok rijeke Jadro 1984. godine proglašen ihtiološkim rezervatom.

U zajednici riba mekousna (Salmo obtusirostris) i jegulja (Anguilla anguilla) su karaktreistične i zavičajne vrste, dok su kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss), a vjerojatno i potočna pastrva (Salmo trutta) unesene u rijeku Jadro. U donjem dijelu toka nalaze se brojne umjetne pregrade koje bi trebalo modificirati za neometani prolaz mekousne. Na ovom vodotoku do sada nisu napravljeni konzervacijski napori za poboljšanje uvjeta staništa i očuvanje ove ciljne vrste. Prijetnje su utjecaji hidrocentrale, invazivnih stranih vrsta, posebno kalifornijske pastrve, i antropogeni utjecaji na bitna staništa, posebno mrjestilišta i staništa mlađi mekousne.

Rijeka Jadro
 

Rijeka Vrljika

Krška rijeka, ponornica, koja protječe cijelom dužinom Imotskog polja. Izvire iz nekoliko izvora koji se nalaze na području općina Proložac i Podbablje te Grada Imotskog. Najveći su Opačac i Utopišće, dok su nešto manji Duboka draga, Dva oka i Jauk. Ukupna dužina toka je 70 km. Na tom putu nekoliko puta mijenja ime, pa se tako od Kamenmosta naziva Matica. Nakon toga ponire u ponor Šajnovac u hercegovačkom dijelu polja, izvire u Peć Mlinima, te postaje Tihaljina, Mlada i Trebižat, ovisno o području kroz koji teče. Svakako treba istaknuti kako je Vrljika najvažnija rijeka za očuvanje mekousne u Hrvatskoj. S aspekta slatkovodnih riba, znanstvenicima i ribičima je izuzetno zanimljiva.

Uz mekousnu (Salmo obtusirostris), u Vrljici žive ribe imotska gaovica (Delminichthys adspersus), makal (Squalius microlepis), masnica (Rutilus basak) i u novije vrijeme nažalost sve su brojnije invazivne strane vrste babuška (Carassius gibelio) i štuka (Esox lucius), translocirane iz dunavskog slijeva. Povremeno je zabilježena i jegulja (Anguilla anguilla) koja dolazi kroz Maticu (donji tok Vrljike) iz porječja Neretve kroz podzemne krške tokove i pukotine. U većini svog toka relativno je dobrog ekološkog stanja. U izvorišnom dijelu uočen je jak negativan antropogeni utjecaj, što se ponajprije očituje usporavanjem toka rijeke gradnjom pregrada i ustava. Uslijed ovih promjena dolazi do pojačane sedimentacije muljevitog i organskog materijala koji prekriva dno rijeke, stvarajući preduvjete za naseljavanje biljnih vrsta karakterističnih za stajaće i sporo tekuće vode koje mekousna ne preferira.

Rijeka Vrljika

Partneri

Vodeća institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije - Zavod za zaštitu okoliša i prirode

Zavod za zaštitu okoliša i prirode unutar Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja jedna je od središnjih državnih institucija sektora zaštite prirode u Hrvatskoj. Obavlja stručno-analitičke poslove iz područja zaštite prirode i zaštite okoliša te prikuplja i objedinjava podatke i informacije o svim sastavnicama okoliša i pritiscima na okoliš i prirodu, vodi i razvija informacijske sustave okoliša i prirode, radi analize, priprema izvješća i podloge o stanju okoliša i prirode te stručna mišljenja glede očuvanja prirode i održivosti korištenja prirodnih dobara, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže.

https://www.haop.hr/hr

 

Partnerske institucije

Hrvatske vode

Hrvatske vode su pravna osoba za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj radi zaštite života, zdravlja i imovine od štetnog djelovanja voda te radi osiguranja trajne dostupnosti voda putem optimiziranja ekonomskih i ekoloških koristi na načelima održivoga razvitka. U projektu ova institucija ima ključnu ulogu u provedbi aktivnosti uklanjanja ili prilagodbi umjetnih vodenih prepreka s ciljem poboljšanja stanja očuvanosti mekousne i staništa u područjima ekološke mreže Natura 2000 - rijekama Jadro i Vrljika.

https://www.voda.hr/hr

 

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet vodeća je institucija čija je obrazovna i  istraživačka izvrsnost  priznata, kako  na  domaćoj,  tako i   na   međunarodnoj razini. Na Fakultetu se osmišljavaju i izvode odgovarajući sveučilišni studiji te znanstveno-istraživački programi koji su nedjeljiv dio visokoškolskog obrazovnog procesa u područjima biologije, fizike, geofizike, geografije, geologije, kemije i matematike. U ovom projektu sudjeluju stručnjaci iz Biološkog i Geografskog odjeka koji će pratiti hidromorfološko stanje, fizikalno-kemijske parametre i stanje populacija mekousne u rijekama Jadro i Vrljika.

https://www.pmf.unizg.hr/

 

Javna ustanova MORE I KRŠ

Javna ustanova More i krš obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Splitsko-dalmatinske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja. Područjima ekološke mreže Natura 2000 HR2000931 Jadro i HR2000933 Vrljika, koja su određena kao projektna područja za uklanjanje ili prilagodbu umjetnih prepreka u vodotocima, upravlja Javna ustanova i stoga su ključan partner u provedbi i nadzoru terenskih projektnih aktivnosti.

https://moreikrs.hr/

Financiranje

Ukupna vrijednost projekta: 4.736.406,36 €

EU sufinanciranje: 3.552.302,00 €

FZOEU sufinanciranje: 344.929,43 €

Trajanje projekta: 1. 9. 2023. - 31. 8. 2028.

 

Projekt IMPROVE RIVER LIFE financiran je kroz program LIFE Europske unije. Nacionalno sufinanciranje projekta osiguravaju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i partnerske institucije putem svojih vlastitih sredstava.

Program LIFE vodeći je financijski instrument Europske unije posvećen zaštiti okoliša, očuvanju prirode i djelovanju u području klime. U potpunosti daje podršku ciljevima Europskog zelenog plana u području transformacije EU u ravnopravno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem nema emisija stakleničkih plinova u 2050. godini i gdje je gospodarski rast odvojen od korištenja resursa. Također, financira aktivnosti u području zaštite, očuvanja i jačanja prirodnog kapitala EU-a te zaštite zdravlja i dobrobiti građana od rizika i utjecaja povezanih s okolišem i klimom. Poseban fokus je na zaštiti staništa i na projektima koji će doprinijeti provedbi ciljeva Direktive o pticama i Direktive o staništima.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnja je institucija za ulaganje izvanproračunskih sredstava u programe, projekte i druge aktivnosti u području zaštite okoliša, obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti kao i za organizaciju sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, a sve sa svrhom izgradnje ekološki održivog društva temeljenog na niskougljičnom razvoju.

Poveznice

Korisne poveznice

Platforma za lociranje umjetnih prepreka na vodotocima

Amber Barrier Atlas

Institucije od važnosti za projekt

Ministarstvo poljoprivrede

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Institut za vode Josip Juraj Strossmayer

Nacionalni park Plitvička jezera

Hrvatski športsko ribolovni savez

Lokalna akcijska grupa “ADRION”

Lokalna akcijska grupa Cetinska Krajina

Lokalna akcijska grupa Zagora

Jadro izletište

WWF Adria

 

Projekti slične tematike

AMBER - Adaptive Management of Barriers in European Rivers

ReMiBar - Remediation of migratory barriers in Nordic/fennoscandian watercourses

LIFE WADER - Water and Disturbance Environmental Restoration on the Northumberland coast

LIFE CONNECTS - River connectivity, habitats and water quality towards restored ecosystem services

LIFE RESQUE ALPYR - Restoration of aquatic ecosystems of protected areas from the Alps and Pyrenees

LIFE RESTORE for MDD - Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers

LIFE GrayMarble - Conservation and management of marble trout and adriatic grayling in the Dora Baltea catchment

WISEDRAVALIFE - Wise Water Management for the Conservation of Riverine and Floodplain Habitats along the Drava River

LIFE Minnow - Small fish, small streams, big challenges: conservation of endangered species in tributaries of the upper Po river

LIFE Blue Belt Danube-Inn - LIFE Blue Belt Danube-Inn - Supporting ecological connectivity by linking Natura 2000 areas along a blue corridor

4 Rivers for LIFE - Restoration of freshwater features in four SAC rivers in Wales: Afon Teifi, Afonydd Cleddau, Afon Tywi and River Usk

 

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Dokumenti

Nema dostupnih dokumenata.