Početna

Improve River LIFE - Poboljšanje stupnja očuvanosti ciljnih vrsta i tipova staništa Natura 2000 kroz poboljšanje riječne povezanosti

house-solid.svg                 PROJEKT                       AKTIVNOSTI                   REZULTATI         united-kingdom.png


AKTIVNOSTI  

Mjere očuvanja

Budući da je endemska riba mekousna rasprostranjena na vrlo ograničenom području (u EU živi samo u Hrvatskoj), ugrožena je svakom negativnom promjenom u vodotocima koje nastanjuje. Prijetnje za opstanak predstavljaju joj regulacija i pregrađivanje vodotoka, krivolov, unos invazivnih stranih vrsta riba, prekomjerna upotreba pesticida za potrebe poljoprivrede, smanjena kvaliteta i usporen protok vode. Degradacija staništa uzrokovana čovjekovim utjecajem i fragmentacijom staništa, brzo smanjuje otpornost i stopu preživljavanja populacija mekousne na pritiske s kojima se svakodnevno susreće.

Aktivnosti projekta usmjerene su na obnovu staništa i populacija mekousne u rijekama Jadro i Vrljika koje su jedno od posljednjih preostalih staništa ove vrste. Jedna od glavnih mjera očuvanja je osiguravanje uzdužne povezanosti riječnih ekosustava kroz uklanjanje umjetnih pregrada ili omogućavanje njihove prohodnosti za neometano nizvodno i uzvodno kretanje ribljih vrsta.

Ostale mjere očuvanja su: obnova i održavanje obalne vegetacije autohtonim vrstama, uklanjanje i kontrola invazivnih stranih vrsta riba, kontrola makrofita te postizanje stabilnosti i održivosti populacija mekousne.

Praćenje i evaluacija

Pratit će se realizacija ključnih ciljeva projekta:

  • hidromorfoloških parametara i stanja,
  • fizikalno-kemijskih parametara,
  • brojnosti invazivnih stranih vrsta,
  • rasprostranjenosti, raznolikosti i održivosti mekousne,
  •  migracije riba,
  • socioekonomskih učinaka projekta i učinaka na lokalnu zajednicu,
  •  aktivnosti podizanja svijesti o projektu i širenja informacija,
  •  učinaka na preostale ciljne Natura 2000 vrste,
  •  obnove obalne vegetacije
  • kontrola makrofitske vegetacije.

Praćenje će se provoditi dva puta godišnje za vrijeme trajanja projekta te će se na temelju dobivenih rezultata izraditi godišnja izvješća.

Podizanje svijesti javnosti i vidljivost

Širu i zainteresiranu javnosti želimo upoznati s programom LIFE, podići svijest o ekološkoj mreži Natura 2000 i ugroženosti slatkovodne ribe mekousne. Usredotočeni smo na upoznavanje javnosti s temom važnosti riječne povezanosti i doprinosa „zdrave“, neprekinute rijeke poboljšanju stupnja očuvanja vrsta i staništa.

Hrvatska je jedina zemlja Europske unije u kojoj živi mekousna i imamo posebnu odgovornost za njezino očuvanje. Željeli bismo educirati stanovništvo Splitsko-dalmatinske županije, cijele Hrvatske i šire regije, kako bi svojim uključivanjem u održivo upravljanje prirodnim resursima izravno pomogli u našim naporima za očuvanjem mekousne. Svaki zainteresirani pojedinac može doprinijeti tome izbjegavajući onečišćenja pesticidima i umjetnim gnojivima, obnavljajući i održavajući zavičajnu obalnu vegetaciju, izbjegavajući unošenje i širenje invazivnih stranih vrsta, podupirući njihovo uklanjanje i kontrolu te podržavajući uklanjanje i prilagodbu umjetnih vodenih pregrada, kao i nepodržavanje izgradnje novih.

Šira javnost će biti uključena putem medija, društvenih mreža i Internet stranica projekta, raznim komunikacijskim aktivnostima i organiziranim događajima, informativnim i promotivnim materijalima. Zainteresirana javnost moći će aktivno doprinijeti očuvanju prirode uključivanjem u volontersku kampanju „UNAPRIJEDI SARNI ŽIVOT“ u sklopu koje će se jednostavnim mjerama poboljšati stanje potoka Sarni u Parku prirode Medvednica.

Lokalno stanovništvo će biti informirano i uključeno u proces obnove staništa na njihovim rijekama kroz dioničke radionice.