Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Emisije iz nepokretnih izvora

Agencija za zaštitu okoliša uspostavila je Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ) sukladno Zakonu o zaštiti zraka, koji između ostalog sadrži i bazu podataka  „Emisije iz nepokretnih izvora“. ISZZ, sastavni je dio informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) uspostavljenog sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08), a koji čini dio Europskog informacijskog sustava zaštite okoliša.   

Sukladno Pravilniku o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora  (NN 129/12), operater koji posjeduje automatski mjerni sustav dužan je osigurati kontinuirani prijenos podataka računalnom mrežom u informacijski sustav o praćenju emisija.

 

Baza sadrži:

• "sirove" mjerne vrijednosti dobivene kontinuiranim mjerenjem emisija (polusatne vrijednosti),

• "meta" podatke koji se tiču vlasnika / korisnika nepokretnih izvora (pravni subjekt, djelatnost, matični broj subjekta,  kontakt informacije i dr.),

• podatke o nepokretnom izvoru (naziv, lokacija, postrojenje, pogon / kotao, snaga, gorivo, podaci o tehničkim značajkama izvora onečišćenja, namjeni i vrsti mjerenja, emisijskim veličinama koje se mjere, mjernim mjestima, mjestu uzoraka i mjerenja),

• izvješća: izvješća o kontinuiranim mjerenjima emisija: dnevna, mjesečna i godišnja izvješća.