Početna

Slojevi visoke rezolucije (HR slojevi) Copernicus servisa za praćenje pokrova zemljišta - Pan-europska komponenta

Slojevi visoke rezolucije (HR slojevi)
Godina izrade
2013
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
GIS
Detaljnije informacije
Dostupnost
Baza je javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u obliku GIS preglednika. Podaci se mogu dobiti kroz web preglednik te putem WMS/WFS GIS web servisa.
Sadržaj

Visoko rezolucijski slojevi predstavljaju bazu podataka o stanju zemljišnoga pokrova Republike Hrvatske te pokrivaju 5 različitih tema / kategorija: Izgrađene površine, Šumske površine, Travnjaci, Vode i vlažne površine te Mala šumovita područja. Navedene kategorije su komplementarne glavnim temama CLC proizvoda. Visoko rezolucijski sloj Mala šumovita područja trenutno nije dostupan.

Izgrađene površine
Proizvod Izgrađene površine pruža informacije o stupnju izgrađenosti površina i stupnju promjena izgrađenosti površina. Temeljem kalibriranog indeksa vegetacije (NDVI) izrađena je serija visoko rezolucijskih proizvoda izgrađenosti (2006., 2009., 2012. i 2015.) sa svim umjetnim/izgrađenim površinama. Proizvodi iz ove skupine predstavljaju procjenu izgrađenosti odnosno procjenu umjetnog/izgrađenog pokrova zemljišta izraženog i kartiranog u obliku dodijeljenog stupnja izgrađenosti (0-100%) pojedinom pikselu. Proizvodi promjena izgrađenosti su izvedeni iz opisanog proizvoda Stupanj izgrađenosti. Promjene izgrađenosti su izvedene kao razlika referentnih godina (2006.-2009., 2009.-2012., 2012.-2015. i dodatno 2006.-2012.) i izražene u obliku stupnja promjene izgrađenosti (-100% -- +100%). Klasificirani (kategorički) proizvod promjena je izveden agregiranjem vrijednosti slojeva promjene izgrađenosti za određene klase promjena. 

 

Stupanj izgrađenosti – IMD (Degree of Imperviousness)
Ovaj sloj pruža informacije o stupnju izgrađenosti po pojedinom pikselu, izraženom u obliku postotka (0 - 100%), i prostornu raspodjelu umjetnih/izgrađenih površina. Proizvod je izveden korištenjem poluautomatske klasifikacije koja se temelji na kalibriranom vegetacijskom indeksu (NDVI). Podaci o stupnju izgrađenosti su dostupni za referentne godine 2006., 2009., 2012. i 2015. u 20m i 100m prostornoj rezoluciji.
 

Promjena izgrađenosti – IMC (Degree of Imperviousness Change)
Sloj Promjena izgrađenosti je izveden iz glavnog proizvoda Stupanj izgrađenosti i prikazuje postotak povećanja ili smanjenja izgrađenosti za ona područja gdje je utvrđena stvarna promjena između definiranih referentnih godina (2006.-2009., 2009.-2012., 2012.-2015. i 2006.-2015.). Proizvod je dostupan u 20m i 100m prostornoj rezoluciji. 


Stupanj izgrađenosti - klasificirane promjene – IMCC (Degree of Imperviousness Change Classified)
Sloj kartira najvažnije kategorije odnosno klase klasificiranih promjena izgrađenosti (nepromjenjeno – neizgrađene površine, novi pokrov, gubitak izgrađenog pokrova, nepromjenjeno – izgrađene površine u obije referentne godine, povećanje izgrađenosti, smanjenje izgrađenosti) i predstavlja kategorički proizvod promjena izgrađenosti. Izveden iz glavnog proizvoda Stupanj izgrađenosti, a dobiven je agregiranjem vrijednosti slojeva promjene izgrađenosti za određene klase promjena. Proizvod je dostupan za pojedini vremenski period između referentnih godina (2006.-2009., 2009.-2012., 2012.-2015. i 2006.-2015.) u 20m prostornoj rezoluciji.

 

Šumske površine
Visoko rezolucijski proizvodi za šumske površine su podijeljeni u tri zasebna glavna proizvoda (Gustoća šumskog pokrova, Vrsta šume i novi sloj Dominantni tip lišća) i dodatne nove proizvode koji prikazuju promjene u šumskom pokrovu. Proizvodi su dostupni za referentne godine 2012. i 2015. u 20m i/ili 100m prostornoj rezoluciji. 


Gustoća pokrova drveća- TCD (Tree Cover Density)
Sloj je definiran kao vertikalna projekcija krošnji drveća na horizontalnu površinu Zemlje, a pruža mjeru proporcionalnog pokrivanja površine Zemlje krošnjama drveća po pojedinom pikselu, izraženu kao postotak (0 – 100%). Podaci su izvedeni iz multispektralnih satelitskih snimaka visoke rezolucije korištenjem satelitskih snimaka vrlo visoke rezolucije i/ili ortofoto snimaka kao referentnih podataka. Minimalna širina kartiranja iznosi 20m, dok je minimalna jedinica kartiranja ovisna o dimenzijama piksela (20m, 100m) pojedinog proizvoda.


Dominantni tip lišća - DLT (Dominant Leaf Type)
Sloj pruža informacije o dominantoj vrsti/tipu lišća (crnogorično, bjelogorično). U kombinaciji sa slojem Gustoća šumskog pokrova ovaj sloj je prikladan za korištenje u raznim nacionalnim definicijama šuma. Podaci su izvedeni iz multispektralnih satelitskih snimaka visoke rezolucije koristeći nadgledani model klasifikacije odnosno binarni klasifikator tzv. Stroj s potpornim vektorima (engl. „Support Vector Machine“). Minimalna širina kartiranja iznosi 20m, dok je minimalna jedinica kartiranja ovisna o dimenzijama piksela (20m) pojedinog proizvoda. Uz sloj Gustoća šumskog pokrova pogodan za korištenje prema raznim nacionalnim definicijama šume.


Travnjaci
Proizvod Travnjaci je novi proizvod koji u potpunosti zamjenjuje sve prošle proizvode koji prikazuju travnjake, a dostupan je samo za 2015. referentnu godinu. Pristup izrade ovog proizvoda je u potpunosti promijenjen. Korištene su satelitske snimke za duža vremenska razdoblja i veći broj različitih senzora, što daje mogućnost boljeg raspoznavanja aktivnosti oranja te omogućuje bolje razlikovanje površina s usjevima od travnjaka. Za poboljšanje točnosti klasifikacije po prvi put su korišteni radarski podaci (SAR) u kombinaciji s podacima iz vidljivog i NIR dijela spektra.


Travnjaci – GRA (Grassland)
Glavni proizvod Travnjaci je binarni sloj (travnjak/nije travnjak) koji objedinjuje prikaz gospodarenih, poluprirodnih i prirodnih travnjaka te u potpunosti zamjenjuje bivši proizvod, čiji je fokus bio na prirodnim i dijelovima poluprirodnih travnjaka. Ciljna vegetacija za ovaj proizvod su bile travnjačke vrste iz porodica Poaceae, Cyperaceae i Juncaceae, gdje je pokrivanje površine tla iznosilo minimalno 30%. Moguća je prisutnost drveća i grmolike vegetacije do maksimalno 10% površine tla. Minimalna jedinica kartiranja iznosi 1ha.


 Vode i vlažne površine
Proizvod Vode i vlažne površine, za referentnu 2015. godinu, je novi proizvod koji u potpunosti zamjenjuje prošle odvojene proizvode Vode i Močvare. Sloj Vode i vlažne površine je kombinirani tematski proizvod koji upućuje na pojavu vode i vlažnih površina, za razdoblje između referentnih godina 2009. i 2015.. Pojava vode i vlažnih površina je procijenjena neovisno od prisutnosti stvarne vegetacije zbog čega procjena nije ograničena na određenu klasu pokrova zemljišta, kao ni na učestalost pojedine od klasa. Sloj je Izveden iz visoko rezolucijskih optičkih satelitskih snimaka koje obuhvaćaju duži vremenski period (od 7 godina) i različite sezone, kao i iz podataka radarskih snimaka (Sentinel-1 podataka; 10m geometrijska rezolucija). Svrha velikog broja satelitskih snimaka je bolje uhvatiti dinamiku unutar pojedine godine za određeno područje kako bi se dobila kompozitna snimka za pojedino godišnje doba (3 mjeseca – godišnje doba) i godinu.


Vode i vlažne površine – WAW (Water and Wetness)
Vode i vlažne površine je glavni tematski proizvod iz seta podataka Vode i vlažne površine koji prikazuje pojavu vode i vlažnih površina za razdoblje od 6 godina, između referentnih godina 2009. i 2015.. Sloj kartira područja sa povišenim vrijednostima vlažnosti tla te razlikuje 4 klase (stalna voda, privremena voda, stalno vlažno tlo, privremeno vlažno tlo), a temelji se na setu višegodišnjih i višesezonskih optičkih i radarskih satelitskih snimaka visoke rezolucije. Satelitske snimke vremenskog raspona od 7 godina se koriste kako bi se napravile kompozitne snimke za pojedino godišnje doba. Time se želi uhvatiti dinamika odnosno varijabilnost pojave voda i vlažnih površina unutar jedne godine odnosno pojedinog godišnjeg doba. Kompozitne satelitske snimke godišnjih doba su izvedene iz snimaka koje pokrivaju razdoblja od tri mjeseca, dok su godišnje kompozitne snimke izvedene iz kompozitnih snimaka za pojedino godišnje doba unutar određene godine.


Vode i vlažne površine - Indeks vjerojatnosti WAWPI – (Water and Wetness Probability Index)
Indeks vjerojatnosti vode i vlažnih površina je dodatni sloj za napredne korisnike koji ukazuje na pojavu vode i/ili vlažne površine (vlagom zasićena tla) tijekom većeg dijela godine, a kroz višegodišnje promatranje. Sloj je izveden iz kompozitnih satelitskih snimaka za pojedino godišnje doba koji su korišteni za stvaranje glavnog proizvoda Vode i vlažne površine, gdje su vrijednosti piksela klasificirane kao „suho“, „vlažno“ ili „(otvorena) voda“. Indeks je izračunat prema učestalosti pojave „vode“ i „vlažnog tla / površine“, a prikazan je kao raspon vrijednosti od 0 (isključivo opažanja suhih površina) do 100% (isključivo opažanje vode). 

 

Pravna osnova
Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02), Nacionalni plan djelovanja zaokoliš (NN 46/02)
Podaci
Podaci su u "grid" formatu i ažuriraju se svake tri godine.
Ciljani korisnici
Ministarstva, tijela državne uprave, fakulteti, udruge, stručna išira javnost.
Kontakt osoba