Početna

Pokrov i korištenje zemljišta Copernicus servisa za praćenje pokrova zemljišta - Lokalna komponenta

Godina izrade
2012
Status
Aktivno
Korištena tehnologija
Java
Detaljnije informacije
Dostupnost
Dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Pristup je javan. Pruža mogućnost pregleda, pretraživanja i filtriranja podataka koristeći prostorne i jednostavne i/ili složene atributne upite.
Sadržaj

Ova digitalna baza obuhvaća slojeve Lokalne komponente, Copernicus servisa za praćenje pokrova zemljišta, i pruža detaljnije informacije o zemljišnom pokrovu i njegovom korištenju, te nadopunjuje podatke iz digitalne baze podataka CLC Hrvatska (dio Pan-europske komponente). Lokalnom komponentom su obuhvaćena područja koja su podložna specifičnim okolišnim pritiscima i problemima (engl. „hotspots“). Proizvodi Lokalne komponente se temelje na satelitskim snimkama vrlo visoke rezolucije (2,5 x 2,5m) te na ostalim dostupnim podacima visoke i srednje rezolucije. Nomenklatura za pojedine slojeve Lokalne komponente je zasebno definirana i raspoređena u 4 razine. Vektorski podaci su dostupni u mjerilu 1:10 000 uz minimalnu širinu poligona od 10m i minimalnim područjem kartiranja od 0.05ha do 0.5ha, ovisno o pojedinom sloju (proizvodu). 

Lokalna komponenta obuhvaća slijedeće slojeve za referentnu 2012. godinu: Urbani atlas (UA), Drvoredi i skupine drveća u urbanim područjima (UA STL), Područja uz kopnene površinske vode (RZ LCLU), Zeleni elementi u područjima uz kopnene površinske vode (RZ GLE) i Odabrana, travnjacima bogata, područja ekološke mreže Natura 2000 (N2K). 

 

 

Urbani atlas 2012 (UA): 

Sloj Urbani atlas 2012 (engl. „Urban Atlas“; UA) obuhvaća funkcionalna urbana područja (engl. "Functional Urban Areas", skraćeno FUA), odnosno gradove sa više od 50 000 stanovnika i okolicu koja im gravitira. Na području Republike Hrvatske ovaj sloj obuhvaća sedam gradova: Zagreb kao glavni grad, Split, Rijeku i Osijek kao makroregionalne centre te Pulu, Zadar i Slavonski Brod kao regionalne centre. Sloj je izrađen kombinacijom statističke klasifikacije i vizualne interpretacije multispektralnih satelitskih snimaka vrlo visoke rezolucije (2 do 2.5m). Za procjenu gustoće urbanih područja UA sloja koristi se sloj visoke rezolucije izgrađenih područja (engl. „Imperviousness density layer“). UA sloj se nadopunjava i obogaćuje dodatnim informacijama koristeći razne dostupne izvore i usluge. Definirana CLC nomenklatura za UA sloj uključuje 27 klasa koje su raspoređene u 4 razine, od kojih svaka opisuje različit pokrov zemljišta. Vektorski podaci su dostupni u mjerilu 1 : 10 000 s minimalnim područjem kartiranja od 0.25ha za urbane klase i 1ha za ruralne klase. Na četvrtoj razini klasifikacije zemljišnog pokrova definirano je ukupno 17 urbanih i 10 ruralnih klasa.

 

Drvoredi i skupine drveća u urbanim područjima 2012 (UA STL):

Sloj Drvoredi i skupine drveća u urbanim područjima 2012 (engl. „Street Tree Layer“) se nalazi unutar funkcionalnih urbanih područja (FUA), ali je izdvojen od sloja Urbanog atlasa. Za Republiku Hrvatsku izrađen je samo unutar funkcionalnih urbanih područja Zagreb, Osijek i Slavonski Brod. Za identifikaciju drvoreda i skupina drveća korišten je interaktivni automatski klasifikacijski pristup, a naknadnom obradom izrađen je konačni vektorski sloj. Minimalno područje kartiranja iznosi 500m2, a minimalna širina kartiranja 10m. 

 

Područja uz kopnene površinske vode 2012 (RZ LCLU): 

Sloj Područja uz kopnene površinske vode 2012 (engl. „Riparian Zones Land Use / Land Cover“) obuhvaća prijelazno područje između kopnenih i slatkovodnih ekosustava. Ovaj sloj je prilagođen potrebama praćenja utjecaja na zonu bioraznolikosti duž velikih i srednjih rijeka Europe (Strahlerove razine 3-8 izvedenih iz Pan-europskog referentnog hidrografskog sloja EU-Hydro). Sloj Područja uz kopnene površinske vode 2012 je nastao korištenjem satelitskih snimaka visoke rezolucije i ostalih podataka dostupnih o zonama utjecaja odabranih rijeka. Iz navedenih izvora dobiveni su podaci o pokrovu i korištenju zemljišta. Definirana nomenklatura temeljena je na MAES tipologiji ekosustava (razine 1 do 4) i CLC nomenklaturi, te uključuje 67 različitih klasa unutar granica Republike Hrvatske. Minimalno područje kartiranja je 0.5ha, a minimalna širina kartiranja iznosi 10m. 

 

Zeleni elementi u područjima uz kopnene površinske vode 2012 (RZ GLE): 

Sloj Zeleni elementi u područjima uz kopnene površinske vode 2012 (engl. „Riparian Zones Green Linear Elements“) sadrži ekološki bitne strukturne elemente krajobraza koji djeluju kao vektori bioraznolikosti te nude mnoge ekološke usluge (ublažavaju utjecaj fragmentacije staništa, povećavaju bogatstvo krajobraza i potencijal obnove staništa i krajobraza ili obavljaju funkciju zaštite jedinki od različitih prirodnih opasnosti). Ovaj sloj sadrži prostorne podatke o pojavljivanju i rasprostranjenosti malih linearnih površina vegetacije (drveće, grmlje, živice), najmanje duljine 100m a najviše širine 10m, te izoliranih skupina stabala i grmlja/živica površine između 500m2 i 0.5ha. 

 

Odabrana, travnjacima bogata, područja ekološke mreže Natura 2000 2012 (N2K):

Sloj Odabrana, travnjacima bogata, područja ekološke mreže Natura 2000 2012 (engl. „Natura2000 – grasslands“) obuhvaća područja ekološke mreže Natura 2000 bogata travnjačkim staništima važnim za bioraznolikost (6210 Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia), 6240 Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae), 6250 Panonski stepski travnjaci na praporu, 6510 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) te 6520 Brdske košanice). Sloj je izrađen kako bi se procijenila površina travnjaka, njihovo trenutno stanje i promjene u njihovoj rasprostranjenosti tijekom vremena. Uz područja ekološke mreže uzimana je i zona utjecaja od 2km (tzv. „buffer“ zona). LC/LU klasifikacija prilagođena je praćenju bioraznolikosti, a podaci za stvaranje klasifikacije dobiveni su iz satelitskih snimaka vrlo visoke rezolucije i drugih dostupnih podataka. Nomenklatura klasa temeljena je na MAES tipologiji ekosustava (razine 1 do 4) i CLC nomenklaturi. Minimalno područje kartiranja je 0.5ha, a minimalna širina kartiranja iznosi 10m.
 

Pravna osnova
Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02); Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02); D2.II.2 INSPIRE data Specification on Land Cover - Technical Guidelines; COMMISSION REGULATION (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services.
Podaci
Metoda izrade slojeva Lokalne komponente temelji se na poluautomatskoj (statističkoj) klasifikaciji i vizualnoj interpretaciji multispektralnih satelitskih snimaka vrlo visoke rezolucije (1.5 do 2.5 m), dobivenih pomoću SPOT-5 HRG, SPOT-6 i Formosat-2 satelita, iz čega su izvedeni vektorski podaci u mjerilu 1 : 10 000. Minimalna širina poligona je 10m dok minimalno područje kartiranja iznosi 0.05 ha za sloj Drvoredi i skupine drveća u urbanim područjima, za slojeve Područja uz kopnene površinske vode – pokrov zemljišta / korištenje zemljišta 0.5 ha, 0.05-0.5 ha za Zeleni elementi u područjima uz kopnene površinske vode, 0.25 ha (klasa 1) i 1 ha (klase 2-4) za sloj Urbanog atlasa te 0.5 ha za sloj Odabrana, travnjacima bogata, područja ekološke mreže Natura 2000. Nomenklatura za pojedine slojeve Lokalne komponente je zasebno definirana a uključuje 27 klasa za sloj Urbanog atlasa, 1 klasu za sloj Drvoredi i skupine drveća u urbanim područjima, 4 klase za sloj Zeleni elementi u područjima uz kopnene površinske vode, 79 klasa za sloj Područja uz kopnene površinske vode – pokrov zemljišta / korištenje zemljišta te 62 klase za sloj Odabrana, travnjacima bogata, područja ekološke mreže Natura 2000.
Ciljani korisnici
Ministarstva, tijela državne uprave, fakulteti, nevladine organizacije za zaštitu okoliša, stručna javnost i šira javnost.
Kontakt osoba