Početna

LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj

Life Contra Ailanthus
Godina izrade
2021
Status
Aktivno
Korištena tehnologija
Wordpress, PHP, MySQL
Detaljnije informacije
Dostupnost
Mrežna stranica je dostupna svim korisnicima.
Sadržaj

Cilj ove stranice je na jednom mjestu pružiti informacije o Projektu LIFE CONTRA Ailanthus te povećati svijest i znanje građana Hrvatske o invazivnom stablu pajasen i o invazivnim stranim vrstama.

Pravna osnova
Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18 i 14/19), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19,127/19), Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 оd 13. srpnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 оd 12. srpnja 2017. o ažuriranju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji utvrđenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/1141,Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1262 оd 25. srpnja 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/1141 radi ažuriranja popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama (NN 17/17)
Podaci
Na stranici se mogu pronaći svi podaci o projektu LIFE CONTRA Ailanthus kojim je planirano uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasen u dva Natura 2000 područja ekološke mreže Republike Hrvatske u mediteranskoj regiji (HR2000918 Šire područje NP Krka i HR2001364 JI Dio Pelješca) i u gradovima sa povijesnom jezgrom (Dubrovnik, Ston i Mali Ston). Također, mogu se pronaći podaci o invazivnom stablu pajasen, podaci o provedenim i planiranim aktivnostima u sklopu projekta te ciljevi i očekivani rezultati.
Ciljani korisnici
Ministarstva, tijela državne uprave, županijska, gradska i općinska tijela, fakulteti, nevladine organizacije za zaštitu okoliša, stručna i šira javnost
Metapodaci