Početna

CRO Habitats

CRO Habitats
Godina izrade
2014
Status
U fazi pripreme nadogradnje
Korištena tehnologija
ArcGIS / SQL baza podataka
Detaljnije informacije
Dostupnost
Sustav CRO Habitats omogućuje pregledavanje karti staništa Republike Hrvatske te Kataloga stanišnih tipova sukladno različitim klasifikacijama staništa.
Sadržaj

CRO Habitats aplikacija razvijena je kao sustav za praćenje stanišnih tipova čiji je cilj bio objedinjenje prostornih podatka vezanih za rasprostranjenost stanišnih tipova na teritoriju Republike Hrvatske.  Aplikacija omogućuje pregledavanje slijedećih prostornih podataka: Karta staništa RH 2004, Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016, Natura 2000, Biogeografske regije. Osim prostornog prikaza rasprostranjenosti stanišnih tipova u Republici Hrvatskoj, CROHabitats aplikacija sadrži i kataloške podatke o stanišnim tipovima sukladno različitim klasifikacijama staništa (Nacionalna klasifikacija staništa, EUNIS, CLC itd.).

Pravna osnova
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14), Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.), Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019).
Podaci
Karte staništa Republike Hrvatske predstavljaju prostorne prikaze stanišnih tipova opisanih Nacionalnom klasifikacijom staništa (NKS), a Kataloški pregled stanišnih tipova opisuje stanišne tipove sljedećih klasifikacijskih sustava: NKS 2004, NKS 2006, NKS 2009 i NKS 2014; EUNIS 2004; EUNIS 2012; Corine Land Cover – CLC; Barcelonska konvencija te Direktiva o staništima.
Ciljani korisnici
Znanstvena, stručna i šira javnost.
Metapodaci
Kontakt osoba