Početna

Biogeografske regije

Godina izrade
2017
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
GIS / SQL server
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u obliku GIS preglednika.
Sadržaj

Sloj biogeografske regije Republike Hrvatske predstavlja izvadak iz europske karte biogeografskih regija, korištene za uspostavu Direktive o staništima (92/43/EEC) te Smaragdne mreže (Emerald Network). Europska karta biogeografskih regija obuhvaća zemlje članice Europske unije te zemlje unutar Smaragdne mreže (zemlje potpisnice Bernske konvencije), a sloj je moguće preuzeti na stranicama Europske agencije za okoliš.
Izvadak karte za područje Republike Hrvatske obuhvaća tri biogeografske regije, a to su alpinska, mediteranska i kontinentalna.

Pravna osnova
Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15), Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.)
Podaci
Set podataka sadrži izvadak karte preuzete sa stranica Europske agencije za okoliš (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/biogeographical-regions-europe-3).
Ciljani korisnici
Upravna i javna tijela, znanstvena i stručna javnost.
Kontakt osoba