Početna

Suradnja s drugim institucijama

Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (dalje: Zavod za zaštitu okoliša i prirode)  usko surađuje s institucijama nadležnim za praćenje podataka o kvaliteti zraka. Prema čl. 145. st. 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), u svrhu praćenja stanja okoliša i za potrebe Informacijskog sustava zaštite okoliša i izvješćivanja, te razmjene podataka i informacija u sklopu EIONET mreže i sudjelovanje u radu tematskih skupina EEA, na prijedlog ministra, Vlada posebnom odlukom određuje referentne centre Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Referentni centri prikupljaju i analiziraju podatke o praćenju stanja okoliša uključujući i pokazatelje s Nacionalne liste pokazatelja za koje su zaduženi. Podatke praćenja stanja, pokazatelje i rezultate analiza referentni centri ažurno dostavljaju Zavodu za zaštitu okoliša i prirode.  

Popis pravnih osoba koje su stručno i tehnički osposobljene za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka (referentni centar), te provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, nalaze se u bazi podataka "Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka". 

 

Suradničke institucije u Republici Hrvatskoj
Državni hidrometeorološki zavod 
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Državni zavod za statistiku 

Međunarodne suradničke institucije - ostale institucije
European Environment Agency 
European Topic Centre on Air and Climate Change, EIONET 

Korisni linkovi
The Environment Directory 
The Environment Directory Pollution 
Environmental Education Resources 
Environment Agency UK 
U.S. Environmental Protection Agency 
EUROSTAT