Početna

Propisi za područje gospodarenja otpadom

PROPISI ZA PODRUČJE GOSPODARENJA OTPADOM

Strateško-planski dokumenti

 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske  (NN 30/09)
 • Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. do 2028. godine (Odluka NN 84/2023
  • Naputak o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine u projektima održivog gospodarenja otpadom (6.2.2024.)
 • Program izobrazno-informativnih aktivnosti (2017.)

Međunarodni ugovori i akti Europske unije

 • Zakon o potvrđivanju Baselske Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (NN MU 3/94, 7/2019, 8/2019)
 • Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi (NN 8/17)
 • Zakon o provedbi Uredbe 2017/852 o živi (NN 115/18
 • Uredba 1013/2006 o pošiljkama otpada (Konsolidirana verzija)
 • Uredba 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu, navedenog u Prilogu III ili IIIA Uredbe 1013/2006 (Konsolidirana verzija)
 • Provedbena Uredba 2016/1245 o utvrđivanju preliminarne korelacijske tablice  

Nacionalni propisi za područje gospodarenja otpadom

- Opća pitanja

 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, NN 142/2023-Odluka USRH)   
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/2022 - stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadom  (NN 81/2020), osim članka 47. i Dodatka XIII. koji prestaje važiti stupanjem na snagu pravilnika iz članka 39. stavka 6. Zakona
 • Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) - prestao važiti, katalog je dio novog Pravilnika o gospodarenju otpadom 
 • Uredba o graničnim prijelazima na području RH preko kojih je dopušten uvoz otpada u EUi izvoz otpada iz EU (NN 6/14)
 • Pravilnik o spaljivanju i suspaljivanju otpada (NN 124/23)
 • Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 4/23
 • Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlaglišta (NN 3/2019, NN 17/2019, NN 45/2023 - Odluka i Rješenje USRH, NN 120/23); dinamika zatvaranja odlagališta
 • Pravilnik o ukidanju statusa otpada (NN 53/2023)
 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave(NN 59/06NN 109/12 )                     
 • Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15) - prestaje važiti donošenjem Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/2022) 
 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN 20/16

- Posebne kategorije otpada

 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN 95/15, NN 57/20)
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 137/23) -još su na snazi određene odredbe starih pravilnika (vidjeti Prijelazne i završne odredbe, članak 77.) - Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži  ( NN 88/15, NN 78/16, NN 116/17,  NN 14/20, NN 144/20 ) i  Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15,  7/20, 140/20)
 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (NN 102/18)
 • Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/23- još su na snazi određene odredbe starih pravilnika (vidjeti Prijelazne i završne odredbe, članke 108-112)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/2016)
 • Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe (NN 64/0636/07 )
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06121/0831/09156/0991/11 , 45/1286/13)
 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15 )
 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15, 57/20)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima ( NN 125/15,NN 90/16NN 60/1872/1881/20) )
 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)
 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN 40/15)
 • Pravilnik  građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
 • Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08)
 • Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unapređenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 58/11
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15, 56/2019)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom ( NN 42/14 48/14 NN 107/14 , NN 139/14, NN 11/19, NN 7/20)
 • Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (NN 20/20, 87/20)
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje Titan-dioksida (NN 117/14)
 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 54/2023)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (NN 56/2023

OSTALI PROPISI važni za gospodarenje otpadom

 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, NN 78/15;  NN 118/2018)
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša  (NN 3/2022)
 • Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019.godine (NN 19/2019
 • Prijedlog Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u RH za razdoblje do 2040 godine s pogledom na 2070.godinu
 • Odluka o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019.-2022. (NN 61/2019)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima  (NN 54/220)
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 71/04)    
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom (NN 120/04)    
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 95/04)
 • Zakon o kemikalijama (NN 18/13 )  
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)            
 • Zakon o rudarstvu  (NN 56/13, 14/14)
 • Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite (NN 50/00)
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (NN 119/15)
 • Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 9/14)       
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 3/16)                   
 • Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 125/14)                
 • Uredba o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (NN 44/08)