Početna

Podrška izradi nacionalnog akcijskog plana za smanjenje lebdećih čestica (PM) i dušikovih oksida (NOx) u Republici Hrvatskoj (Direktiva 2008/50/EZ)“ u sklopu programa suradnje Flandrije i Republike Hrvatske

Na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a sukladno pozivu flamanske tvrtke ARCADIS ECOLAS, proveden je projekt „Podrška izradi nacionalnog akcijskog plana za smanjenje lebdećih čestica (PM) i dušikovih oksida (NOx) u Republici Hrvatskoj (Direktiva 2008/50/EZ)“. Projekt je u sklopu programa suradnje Flandrije i Republike Hrvatske započeo u ožujku 2010. godine, te završio u veljači 2012. godine."

Sukladno novoj Direktivi 2008/50/EZ o kakvoći okolnog zraka i čišćeg zraka za Europu za područja u kojima dolazi do prekoračenja graničnih vrijednosti za pojedine onečišćujuće tvari potrebno je izraditi studije kakvoće zraka i plan djelovanja za njihovo smanjivanje.

Cilj projekta bio je procijeniti i odrediti mjere za smanjivanje emisija za tri aglomeracije u Republici Hrvatskoj.

Na osnovu izvješća o kakvoći zraka u razdoblju od 2007. godine do 2010. godine utvrđena su područja u kojima dolazi do onečišćenja i prekoračenja graničnih vrijednosti za spomenute čestice i NOx (Zagreb, Kutina, Sisak, Split, Rijeka). Kriterij za odabir aglomeracija je bila III. kategorija kakvoće zraka:

• Zagreb: III.kategorija za PM10 i II.kategorija za NO2
• Sisak: III.kategorija za PM10
• Split: III.kategorija za NO2
• Kutina: III.kategorija za PM10

Gradovi koji su izabrani u sklopu projekta za izradu akcijskog plana bili su Sisak, Kutina i Split. U Rijeci nije došlo do prekoračenja III. kategorije kakvoće zraka, a ista tvrtka radila je projekt smanjivanja onečišćenja zraka za luku Rijeka. Grad Zagreb je u međuvremenu izradio Cjeloviti sanacijski program smanjenja PM10 u zapadnom dijelu Grada Zagreba, a također je bio dio Programa za implementaciju direktive 2008/50/EZ u Republici Hrvatskoj.
Za ocjenu porijekla onečišćenja napravljena je analiza izvora emisija/aktivnosti koju su uzrokovali onečišćenje zraka: lokacija izvora, opis izvora, učestalost emisija, u tom slučaju radi se 'screening' cijele aglomeracije na osnovu podataka iz registra emisija i popisom izvora emisije s kartom mjesta gdje se nalaze, ukupna količina emisija iz tih izvora (t/god), podaci o onečišćenju koje je došlo iz drugih regija, prekoračenje PM10 uzrokovano zimskim uvjetima (soljenje cesta) ili prirodnim događajem (vulkani, potresi, seizmičke aktivnosti, geotermalne aktivnosti, požari (wild-land fires), uragani, pijavice, donos lebdećih čestica iz pustinjskih područja).
Kao rezultat projekta napravljen je nacrt plana djelovanja za smanjivanje onečišćenosti zraka četicama i/ili NOX za Sisak, Kutinu i Split koji sadrži: popis i opis svih mjera, vremenski plan provedbe, procjenu planiranog poboljšanja kakvoće zraka i očekivanog vremena za postizanje tih ciljeva, procjenu sredstava za provedbu plana, te praćenje provedbe plana.