Početna

Postrojenja i registri onečišćavanja

Postrojenja i registri onečišćavanja

Obavijesti ROO

Otpadne vode – oborine 2018.

Obavještavamo obveznike prijave otpadnih voda u Registar onečišćavanja okoliša kako je sukladno odredbama članka 9. (5) Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj 87/15) Državni hidrometeorološki zavod dostavio podatke o godišnjoj količini oborina za glavne i klimatološke postaje za 2018. kalendarsku godinu. Isti su implementirani u aplikaciju ROO te su također dostupni na mrežnim stranicama DHMZ-a.

http://www.meteo.hr/klima.php?section=klima_podaci&param=k2_1&Godina=2018

Korisnička podrška

Molimo obveznike dostave podataka da se za informacije vezane uz ispunjavanje obrazaca u bazu ROO obrate nadležnom tijelu (Adresar županijskih upravnih odjela) zaduženom za vođenje poslova ROO na području svoje županije.

Vaša zapažanja, prijedloge i primjedbe molimo šaljite:

  • putem aplikacije Industrija Helpdesk 
  • elektroničkom poštom na roo(AT)haop.hr
  • putem telefona 01 5502-980 od 9:00 do 11:30h

Sve informacije vezane za prijavu podataka nalaze se u rubrici ROO i najčešće postavljena pitanja.

Napomena: Za korištenje pune funkcionalnosti ROO potrebno je koristiti minimalno slijedeće verzije internet preglednika: Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 40.0 ili Google Chrome 45.0. U slučaju da koristite Internet Explorer, obavezno isključite Compatibilitiy View način rada.

 

Rokovi dostave podataka

Obzirom na mogućnost otežanog pristupa bazi ROO krajem izvještajnog razdoblja (ožujak) kao posljedica istovremenog unosa velikog broja obveznika, molimo obveznike dostave podataka da ne čekaju krajnji rok i započnu s unosom podataka što je moguće prije.

 

ROK

TKO

KOME

ŠTO

 KAKO

31.03.

Obveznici (operateri i organizacijske jedinice)

Nadležnom tijelu u županiji i Gradu Zagrebu

Obrasci prema Pravilniku ROO

U bazu ROO

Novi obrasci za otpad

Stupanjem na snagu Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine“, broj 87/15) obrasci za dostavu podataka o otpadu u ROO su se promijenili sukladno tablici u nastavku.

Stari obrazacNovi obrazac
PL-PPONO
PL-SPOSO
PL-SKOSO
PL-OPKOOZO

 

Obveza prijave podataka o proizvodnji otpada u ROO

Obavještavamo Vas da je od 2015. izvještajne godine nadalje obveznik dostave podataka o proizvodnji otpada u ROO organizacijska jedinica koja na lokaciji proizvodi i/ili prenosi s lokacije opasni otpad u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 0,5 tona (500 kg) godišnje i/ili neopasni otpad u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 20 tona (20 000 kg) godišnje.
 
Navedeno se odnosi na ukupnu količinu opasnog i/ili neopasnog otpada proizvedenu i/ili prenesenu izvan mjesta nastanka. Znači kada je zbroj svih količina pojedinih vrsta (ključnih brojeva) opasnog otpada (sa zvjezdicom*, npr. 13 02 08*, 15 01 10*) veći ili jednak količini od 500 kg, odnosno neopasnog otpada (bez zvjezdice npr. 15 01 01, 15 01 02) veći ili jednak količini od 20 tona potrebno je prijaviti podatke o proizvodnji otpada u ROO.
 
Konkretno ukoliko ste na lokaciji ukupno proizveli npr. 400 kg otpadnog ulja, 200 kg zauljenih krpa i 100 kg uljnih filtera, dužni ste prijaviti sav navedeni opasni otpad obzirom da ukupna količina opasnog otpada prelazi graničnu vrijednost navedenu u članku 9. Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine“, broj 87/15). Ukoliko je npr. na lokaciji proizvedeno 30 tona neopasnog i 40 kg opasnog otpada potrebno je prijaviti samo neopasni otpad u ROO.
 
Uz napomenu da proizvođač miješanog komunalnog otpada (ključni broj 20 03 01) nema obvezu prijaviti podatke u ROO za ovu vrstu otpada već te podatke prijavljuje skupljač komunalnog otpada.

Obveza prijave podataka o emisijama u zrak u ROO

Obzirom da je u kolovozu 2015. godine stupio na snagu novi Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine“, broj 87/15) obavještavamo vas o značajnim izmjenama i dopunama vezanim uz prijavu podataka za emisije u zrak:

Dopunjen je i izmijenjen Prilog 2. Popis onečišćujućih tvari te su povećani pragovi ispuštanja pojedinih onečišćujućih tvari za zrak u odnosu na prijavu podataka prethodnih godina.

Izmijenjen je popis djelatnosti na način da je uvedena podjela po sektorima, posljedično su izmijenjene šifre, te je lista nadopunjena.

Dosadašnja tri obrasca za zrak, zamijenjena su jednim obrascem.

Onečišćujuća tvar

 

Stari pragovi ispuštanja (do 2014.)

(kg/god)

Novi pragovi ispuštanja

(od 2015.)

(kg/god)

SO2

100

3.000

NO2

30

600

CO

30

200

CO2

30.000

450.000

NMHOS

200

100.000

PFOS

Nije bilo na popisu

Dodano

PFOSF

Nije bilo na popisu

Dodano

HBCD

Nije bilo na popisu

Dodano

Talij i spojevi (Tl)

Nije bilo na popisu

Dodano

Čestice (PM10)

1.000

200

Obavijest obveznici ROO/EHOS

Obzirom da je 25. listopada 2012. godine stupila na snagu Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12, 90/14, 87/17), kojom aktivnost završne obrade vozila (lakiranje), više ne podliježe obavezama dostave Izvješća o emisijama hlapivih organskih spojeva (obrazac EHOS), skrećemo pažnju da su dotadašnji obveznici i dalje u obavezi dostavljati  podatke u ROO, sukladno Pravilniku Registra onečišćavanja okoliša (NN 87/15).

Odnosno operateri koji obavljaju djelatnost Priloga 1. pod šifrom 11 01 03 popravak vozila (ne serijsko lakiranje i sušenje) te ukoliko prelaze prag ispuštanja od 100 000 kg/god NMHOS u zrak (Prilog 2.), dužni su dostaviti podatke u bazu ROO.