Početna

Postrojenja i registri onečišćavanja

Postrojenja i registri onečišćavanja

Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova

Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova je portal dostupan javnosti koji je Agencija izradila u suradnji sa Ministarstvom Zdravlja.

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15) i Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 68/08) jedan od osnovnih zadataka i ciljeva Hrvatske agencije za okoliš i prirodu je uspostava, razvijanje, koordiniranje i održavanje Informacijskog sustava zaštite okoliša.
Strateške karte buke (SKB) i akcijski planovi (AP) sukladno Zakonu o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) sastavni su dio Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske (ISZO RH).
Strateške karte buke (SKB) čine stručnu podlogu za izradu prostornih planova te su koristan instrument upravljanja bukom u okolišu, omogućavaju izradu akcijskih planova, učinkovitije prostorno planiranje, planiranje zaštite postojećih prostora od izvora buke te provedbu akustičkog planiranja, kao i ocjenjivanja izloženosti stanovništva prekomjernim razinama buke.
Strateške karte buke (SKB) usklađuju se trajno s izmjenama u prostoru, a obvezno se obnavljaju odnosno izrađuju svakih pet godina.
Evidenciju izrađenih strateških karata buke (SKB) i akcijskih planova (AP) kao i njihovo prikupljanje vodi Ministarstvo zdravstva (MIZ). Održavanje aplikacije SKB te izvješćivanje prema Europskoj uniji i Europskoj okolišnoj agenciji (EEA) provodi HAOP.

Dostavljene karte buke mogu se pregledati na ISZO portalu Agencije .

Institucije i tvrtke koje se bave izradama karte buke su mogu se naći na sljedećem linku:

Popis ovlaštenih pravnih osoba za mjerenje i predviđanja buke

 

Zakoni i propisi:

Zakon o zaštiti od buke (NN 55/13, NN 153/13, NN 41/16)

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova (NN 75/09)

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07)

Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke (NN 91/07)

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručna poslove zaštite od buke (NN 91/07)

 

Više...