Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Prekogranični promet otpadom

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) propisano je da se na prekogranični promet otpada u Republiku Hrvatsku, iz Republike Hrvatske i kroz Republiku Hrvatsku primjenjuje Uredba (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o otpremi pošiljaka otpada.

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom zabranjuje se: 

- uvoz opasnog otpada, miješanog komunalnog otpada i ostataka od spaljivanja miješanog komunalnog otpada radi zbrinjavanja u skladu sa člankom 11. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006.,
- uvoz miješanog komunalnog otpada radi korištenja u energetske svrhe.

Ako u Republici Hrvatskoj postoje dostatni kapaciteti za materijalnu oporabu određenih vrsta otpada, prednost pred izvozom ima materijalna oporaba u Republici Hrvatskoj. 
Za oporabu u postrojenjima za energetsku oporabu otpada, prednost pred uvozom otpada ima otpad proizveden u Republici Hrvatskoj.

Pravna ili fizička osoba – obrtnik koja obavlja uvoz i/ili izvoz otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku sukladno članku 3. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, dužna je upisati se u

  • očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku odnosno
  • očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku

Zahtjevi za upis u očevidnike, Naputak o očevidniku uvoznika i izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, obrasci (Dodatak VII/Annex VII) koji se koriste za obavljanje poslova vezanih uz navedene Očevidnike te Uputa o obavješćivanju inspekcije zaštite okoliša dostupni su na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
 
Prekogranični promet otpada koji podliježe notifikacijskom postupku sukladno članku 3. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrava pisanim odobrenjem. 
Pravna ili fizička osoba – obrtnik koja posjeduje dozvolu za oporabu otpada koji podliježe notifikacijskom postupku može Ministarstvu podnijeti zahtjev za dobivanje statusa postrojenja s prethodnim odobrenjem za uvoz otpada koji podliježe notifikacijskom postupku u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006. 
O utvrđivanju statusa postrojenja s prethodnim odobrenjem Ministarstvo donosi rješenje koje se izdaje se za jednu ili više vrsta otpada za koje pravna ili fizička osoba – obrtnik ima dozvolu za oporabu otpada.
 
U slučaju kada se sukladno člancima 22. ili 24. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 mora izvršiti povrat otpada u Republiku Hrvatsku, iz Republike Hrvatske ili kroz Republiku Hrvatsku, Ministarstvo izdaje suglasnost.
 
IZVJEŠĆIVANJE UVOZNIKA I IZVOZNIKA OTPADA

  • Uvoznik i izvoznik otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku dužan je do 1.  ožujka tekuće godine dostavljati Agenciji (od 1.1.2019.pripojena Ministarstvu zaštite okoliša i energetike) izvješće o vrstama i količinama uvezenog i izvezenog otpada u prethodnoj kalendarskoj godini.
  • Podnositelj obavijesti i/ili primatelj s područja Republike Hrvatske dužan je do 1. ožujka tekuće godine, za proteklu kalendarsku godinu, dostavljati Agenciji (od 1.1.2019.pripojena Ministarstvu zaštite okoliša i energetike) izvješće o izvezenim i/ili uvezenim količinama i vrstama otpada koji podliježe notifikacijskom postupku.
  • Pravna ili fizička osoba – obrtnik dužna je do 1. ožujka tekuće godine, za proteklu kalendarsku godinu, dostavljati Agenciji (od 1.1.2019.pripojena Ministarstvu zaštite okoliša i energetike) izvješće o uvezenim količinama i vrstama otada za koje je ishodila rješenje o statusu postrojenja  s prethodnim odobrenjem.

Obavijest o načinu i formatu dostave podataka za 2018.godinu - tvrtkama koje su upisane u Očevidnike uvoznika/izvoznika koji ne podliježe notifikacijskom postupku i/ili imaju Odobrenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izvoz/uvoz otpada koji  podliježe notifikacijskom postupku.

Obrađeni podaci o prekograničnom prometu otpadom objavljuju se u godišnjim izvješćima o prekograničnom prometu otpadom.
 
KORISNO: