Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Posebne kategorije otpada

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, člankom 53. definirano je 16 posebnih kategorija otpada, koje su važne bilo s aspekta njihove štetnosti po okoliš i zdravlje ljudi, bilo po količinama koje nastaju. Gospodarenje posebnim kategorijama otpada regulirano je pravilnicima.

Za šest posebnih kategorija otpada (ambalaža, gume, ulja, baterije i akumulatori, vozila, EE oprema) uveden je sustav proširene odgovornosti proizvođača odnosno naplata naknade za stavljanje na tržište proizvoda od kojih nastaje određena kategorija otpada i uspostavljen je zaseban sustav sakupljanja i obrade.

Podaci o pojedinim posebnim kategorijama otpada dostupni su u izvješćima o posebnim kategorijama otpada (za biootpad su određeni podaci dostupni u godišnjim izvješćima o komunalnom otpadu).

Posebne kategorije su:

1. otpadna ambalaža

2. otpadne gume

4. otpadna ulja

5. otpadne baterije i akumulatori

5. otpadna vozila

6. otpadni električni i elektronički uređaji i oprema

7. otpad koji sadrži azbest

8. biootpad

9. otpadni tekstil i obuća

10. medicinski otpad

11. otpadni brodovi

12. morski otpad

13. građevni otpad

14. otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

15. otpad iz proizvodnje titan dioksida

16. otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili