Početna

Nabava „Usluga izrade stručnih podloga za izradu prijedloga Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ ODVOJENA NABAVA ZA GRUPU 11

Naručitelj, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave usluge „Usluga izrade stručnih podloga za izradu prijedloga Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ ODVOJENA NABAVA ZA GRUPU 11.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine', 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 17. siječnja 2018. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  •    1. Dio DoN_Zajednički dio za sve grupe
  •    2. Dio DoN_ Grupa 11_Livadni plavci
  •    Troškovnik_Grupa 11_Livadni plavci
  •    ESPD_obrazac

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će šest (6) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama Naručitelja (www.haop.hr), odnosno do 23. siječnja 2018. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: opkk_puap@haop.hr.

Po isteku roka od šest (6) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.haop.hr).

Paket dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti