Početna

Nabava „Usluga izrade stručnih podloga za izradu prijedloga Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ ODVOJENA NABAVA ZA GRUPU 10

Naručitelj, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave usluge „Usluga izrade stručnih podloga za izradu prijedloga Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ ODVOJENA NABAVA ZA GRUPU 10.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine', 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 15. siječnja 2018. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  •    1. Dio DoN_Zajednički dio za sve grupe
  •    2. Dio DoN_ Grupa 10_Riječna kornjača
  •    Troškovnik_Grupa 10_Riječna kornjača
  •    ESPD_obrazac

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će sedam (7) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama Naručitelja (www.haop.hr), odnosno do 22. siječnja 2018. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: opkk_puap@haop.hr.

Po isteku roka od sedam (7) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.haop.hr).

Paket dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti