Početna

Nabava „Usluga izrade stručnih podloga za izradu prijedloga Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ ODVOJENA NABAVA ZA GRUPE 2 i 7

Naručitelj, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave usluge „Usluga izrade stručnih podloga za izradu prijedloga Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ ODVOJENA NABAVA ZA GRUPE 2 i 7.
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj ovim putem, dana 7. prosinca 2017. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  • 1. Dio DoN_Zajednički dio za sve grupe (PDF)
  • 2. Dio DoN_ Grupa 2_Ris (PDF)
  • 3. Dio DoN_Grupa 7_Salmo (PDF)
  • Troškovnik_Grupa 2_Ris (PDF)
  • Troškovnik_Grupa 7_Salmo (PDF)
  • ESPD_obrazac (PDF)

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će sedam (7) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama Naručitelja (www.haop.hr), odnosno do 14. prosinca 2017. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: opkk_puap@haop.hr.

Po isteku roka od sedam (7) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.haop.hr).

Paket dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete preuzeti u prilogu ispod teksta.