Početna

Nabava hardvera i softvera za Informacijski sustav o stranim vrstama i IAS te nabava ostale opreme

Naručitelj, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave hardvera i softvera za Informacijski sustav o stranim vrstama i IAS te nabava ostale opreme.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj ovim putem, dana 25. siječnja 2018. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  • Dokumentacija o nabavi
  • Prilog 2 Tehničke specifikacije Grupa 1
  • Prilog 3 Tehničke specifikacije Grupa 2
  • Troškovnik - Grupa 1
  • Troškovnik - Grupa 2
  • ESPD obrazac

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će sedam (7) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama Naručitelja (www.haop.hr), odnosno do 31. siječnja 2018. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: opkk_ias@haop.hr.
Po isteku roka od sedam (7) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.haop.hr).
Paket dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete preuzeti u prilogu ispod teksta.