Početna

Konačni podaci za komunalni otpad u 2017. godini

 

 

Za izračun stopa odvojenog sakupljanja komunalnog otpada po JLS, kao odvojeno sakupljene vrste razmatrane su se sve vrste komunalnog otpada iz podgrupa 15 01 i 20 01 Kataloga otpada osim KB 20 01 99 (ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način).

Iz podgrupa 20 02 i 20 03 razmatrani su KB 20 02 01 (biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova) i KB 20 03 02 (otpad s tržnica).

Nisu obuhvaćene miješane vrste otpada poput: ostalog otpada koji nije biorazgradiv (KB 20 02 03), ostataka od čišćenja ulica (KB 20 03 03), glomazni otpad (KB 20 03 07) te otpad koji nije specificiran na drugi način (KB 20 03 99), koje  su po sastavu slične miješanom komunalnom otpadu i uglavnom završavaju na odlagalištima otpada.

Sukladno revidiranoj Okvirnoj direktivi o otpadu 2018/851/EZ, u komunalni otpad ne ubrajaju se zemlja i kamenje (KB 20 02 02), muljevi iz septičkih jama (KB 20 03 04) i otpad nastao čišćenjem kanalizacije (KB 20 03 06), stoga iste vrste otpada nisu također korištene u ovom izračunu.