Početna

ENVI atlas okoliša

Godina izrade
2015
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
Java
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupan na mrežnoj stranici Agencije.
Sadržaj

ENVI portal je web geoportal informacijskog sustava zaštite okoliša koji preko web GIS preglednika osigurava javni pristup, kao i administraciju svih prostornih informacija i podataka Informacijskih sustava zaštite okoliša (ISZO) i transparentno ih prezentira i dijeli putem standardiziranih WMS i WFS servisa za pregled i preuzimanje podataka.

Pravna osnova
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13)
Podaci
Sustav automatizirano prikuplja prostorne informacije iz Informacijskih sustava zaštite okoliša (ISZO), te ih zajedno s ostalim atributima dostupnim za javnost objedinjuje i prezentira zainteresiranim dionicima. Neki od značajnijih sustava po tematskim područjima ISZO-a su:Tematsko područje: ZrakKvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj; Emisije iz nepokretnih izvora; Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka; Hlapivi organski spojeviTematsko područje: MoreKakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj; Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikulturaTematsko područje: PrirodaEkosustavi; Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica od 1997. do 2004. godineTematsko područje: Pedosfera i litosferaPokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC); Slojevi visoke rezolucije (HR slojevi); Korištenje zemljišta, promjena korištenja zemljišta i šumarstvo (LULUCF)Tematsko područje: OtpadGospodarenje otpadom; Odlagališta otpada; Kazete za azbest; Reciklažna dvorišta; Kompostane; Bioplinska postrojenja; Prekogranični promet otpadomTematsko područje: Industrija i energetikaRegistar onečišćavanja okoliša (ROO); Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj; Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari / Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN); Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetimazaštite okoliša (BOUDR)Tematsko područje: Zdravlje i sigurnostInformacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova
Ciljani korisnici
Ministarstva, tijela državne uprave, fakulteti, nevladine organizacije za zaštitu okoliša, stručna i šira javnost.
Metapodaci
Kontakt osoba