Novosti

foto: arhiv ZZOP
Djelatnici Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Zavoda za zaštitu okoliša i prirode i Uprave za zaštitu prirode) u suradnji s projektnim timom LIFE EuroLargeCarnivores kojeg provodi WWF Adria održali su u Zadru, 22. i 23. studenog, Radionicu za ovlaštene vještake za vještačenje šteta od životinja strogo zaštićenih vrsta i članove interventnog tima za vuka i risa u RH.
foto: Boris Radočaj
Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izradio je Pregled podataka iz Registra dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom u 2021. godini
foto: Antonija Šemanjski
Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izradio je Pregled podataka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika za otpad zaključno s danom stupanja na snagu Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21).

Izdvojene baze i portali

LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj

Cilj ove stranice je na jednom mjestu pružiti informacije o Projektu LIFE CONTRA Ailanthus te povećati svijest i znanje građana Hrvatske o invazivnom stablu pajasen i o invazivnim stranim vrstama.

Hrvatski nacionalni portal prostorne raspodjele emisija
Portal prostorne raspodjele emisija
Emisijski registar za male i difuzne izvore, te sve ostale (prisutne) pokretne i nepokretne izvore emisija po zonama (cijeli teritorij RH) i aglomeracijama (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek), te zasebno za grad Slavonski Brod.
Portal sprječavanja nastanka otpada
Portal sprječavanja nastanka otpada
Portal sprječavanja nastanka otpada je on-line lokacija na kojoj se mogu komunicirati ključne informacije o mogućnostima, načinima, mjerama i aktivnostima sprječavanja nastanka otpada.
Bioportal ‒ Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode
Bioportal ‒ Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode
Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka o bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobraznoj raznolikosti te zaštiti prirode u RH.
Invazivne vrste u Hrvatskoj
Invazivne vrste u Hrvatskoj
Cilj ove stranice je na jednome mjestu pružiti informacije o tome što su invazivne strane vrste, dati pregled zakonske legislative te preporuke za odgovorno ponašanje i prevenciju unošenja stranih vrsta u prirodu.
CRO Habitats
CRO Habitats
Aplikacija omogućuje pregledavanje prostornih podatka vezanih za rasprostranjenost stanišnih tipova na teritoriju RH te Katalog stanišnih tipova različitih klasifikacija.
Industrija Helpdesk
Industrija Helpdesk
Aplikacija „Industrija Helpdesk“ pruža korisničku i stručnu podršku za teme Sektorskih pritisaka te služi za pitanja vezana uz baze: ROO, RPOT/OPVN, BOUDR, SKB.
Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)
Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)
e-ONTO je sustav za praćenje tokova otpada koji omogućava obveznicima unos podataka putem mrežne aplikacije.
Registar Unije - hrvatski dio
Registar Unije - hrvatski dio
Registar Unije je središnja baza podataka Europske komisije u kojoj se bilježe podaci o emisijskim jedinicama stakleničkih plinova država članica EU i transakcije jedinicama.
Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj
Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj
Portal „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“ sadrži izmjerene koncentracije onečišćujućih tvari u zraku iz državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka.
ENVI portal okoliša
ENVI portal okoliša
Web portal je centralno mjesto pristupa ENVI sustava, te pruža osnovne informacije o sustavu i dostupnim podacima, kao i kontakt informacije.
Registar onečišćavanja okoliša
Registar onečišćavanja okoliša (ROO)
Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš.
ISZOP
Informacijski sustavi zaštite okoliša i prirode
U rubrici Informacijski sustavi zaštite okoliša i prirode (ISZOP) daje se pregled, popis i informacije u sklopu Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) i Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP).